Skriftleg spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1360 (2011-2012)
Innlevert: 09.05.2012
Sendt: 10.05.2012
Svart på: 22.05.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvor langt prosjektet med nybygg for Brønnøysundregistrene er kommet, og hvor fort kan oppstart av ett nytt bygg startes?

Grunngiving

Brønnøysundregistrene sliter med et bygg som er gått ut på dato i forhold til registrenes behov. En underkapasitet på 113 arbeidsplasser i 2015, stadig tilpasninger og ombygginger av dagens bygg og oppstykket organisasjon med 150 ansatt på Salhus gir en sluttsum med dårlige tjenesteaktivitet og utviklingsmuligheter. Dagens leiekontrakt går ut i 2014.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Brønnøysundregistrene har underskudd på arealer og det foregår kontinuerlig fortetting. Jeg har derfor tidligere varslet Stortinget om at det er igangsatt et arbeid med å utrede etatens fremtidige lokaliseringsbehov. Utredningsprosessen utføres i samsvar med Finansdepartementets kvalitetssikringsregime – KS-regimet. Det er holdt god kontakt med Brønnøy kommune under utredningsprosessen, og det vil være nær kontakt med kommunen i det videre utredningsarbeidet.

Det er gjennomført en konseptvalgutredning, og det er utarbeidet en tilleggsutredning til konseptvalgutredningen. Begge dokumentene er vurdert av eksterne kvalitetssikrere. Tilleggsutredningen drøfter flere mulige utbyggingskonsepter.

Jeg legger opp til at det skal treffes en beslutning om hvilket utbyggingskonsept som skal ligge til grunn i den videre utredningsprosessen (forprosjektet og detaljprosjekteringsfasen) før sommeren 2012. Dette innebærer at forprosjektet bør kunne ferdigstilles i løpet av 2014 dersom man kommer videre i utredningsarbeidet rett over sommeren 2012. Etter forprosjektet skal det gjennomføres en detaljprosjektfase, som jeg regner med vil være avsluttet i løpet av 2015.

Per i dag er det vanskelig å kunne fastsette nøyaktig tidspunkt for når oppstart av byggearbeidene kan skje. Det vil imidlertid bli satt opp en detaljert fremdriftsplan for utredningsprosessen i forbindelse med oppstart av det gjenstående utredningsarbeidet.