Skriftleg spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1781 (2011-2012)
Innlevert: 22.08.2012
Sendt: 23.08.2012
Svart på: 03.09.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Det er en bred enighet om at den norske bilparken må gjøres mer effektiv slik at vi kan høste viktige klimagevinster.
Hvordan vil statsråden legge til rette for at aerodynamiske innretninger kan benyttes for å bedre drivstoffeffektiviteten?

Grunngiving

Kjøretøy kan utrustes med aerodynamiske innretninger som reduserer luftmotstand. Installering av slike innretninger vil blant annet kunne føre til lavere drivstofforbruk – og dermed være gunstig både økonomisk og klimamessig. En satsing på slike innretninger vil imidlertid kreve politisk vilje. For eksempel vil det i noen tilfeller være nødvendig med unntak fra lengdebestemmelsen for kjøretøyer dersom aerodynamiske innretninger skal benyttes. I tillegg er det viktig at testing av prototyper kan gjennomføres og at teknologien kan gjøres klar for markedet. Det vil nemlig være viktig å fokusere på produkter som ligger nært markedsintroduksjon. Godkjente og lovlige løsninger ligger klare, men det oppleves at disse produktene blir hindret fra å få større utbredelse på grunn av manglende politisk vilje til å legge til rette for dem. Det er uheldig om et komplisert regelverk skal hindre oss å ta i bruk teknologi som kan gi samfunnet en praktisk løsning på et konkret problem. Spesielt bør statsråden vurdere om koordineringen mellom Statens Vegvesen og Innovasjon Norge bør forbedres.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg er opptatt av å ivareta hensynet til miljøet gjennom blant annet å legge til rette for bedre drivstoffeffektivitet. Jeg viser til at utslipp fra nye biler er redusert med 25 % de senere årene. Et tiltak for ytterligere å redusere utslipp er utviklingen av kjøretøyenes aerodynamiske egenskaper. Gjennom EØS-avtalen er Norge imidlertid forpliktet til å følge felles regler om krav til kjøretøy, herunder spesifikke bestemmelser om største tillatte lengder og vekter (direktiv 96/53/EF). Dermed begrenses også i noen grad spillerommet for praktisk utprøving av ulike tekniske tiltak på kjøretøy som brukes i trafikk. Gjeldende regelverk åpner likevel for at det kan søkes om dispensasjon for utprøving av aerodynamiske innretninger. Vegdirektoratet innvilget en slik søknad i 2010.

Jeg kan videre tilføye at EU-kommisjonen har satt fokus på dette området og vurderer å endre direktivet slik at man eventuelt kan overskride lengdekravet for kjøretøy ved bruk av slike løsninger. Forutsetningen er at konstruksjonene har en form og er sikret på en slik måte at de ikke gir økt trafikksikkerhetsrisiko. Vegdirektoratet vil følge utviklingen på dette området i EU.