Skriftleg spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1892 (2011-2012)
Innlevert: 07.09.2012
Sendt: 07.09.2012
Svart på: 20.09.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): "The Economist" har i sin utgave den 14.7.12 en grundig gjennomgang av ukonvensjonelle energiressurser, skiferolje og skifergass, i verden. Det oppgis der at det er potensielt store ressurser i Norge, hovedsakelig på Østlandet. Disse potensielle ressursene har hatt liten oppmerksomhet.
Ser statsråden det nå som aktuelt å kartlegge hvilke ressurser av ukonvensjonelle ressurser - onshore og offshore - som finnes i Norge?

Grunngiving

Skifergass har på kort tid endret energimarkedet i USA sterkt. I hvilken grad dette igjen vil påvirke energimarkedene over hele verden og hvor sterkt de vil bli påvirket, gjenstår å se, men det er hevet over enhver tvil at den teknologiske utviklingen har åpnet helt nye muligheter innen ukonvensjonelle ressurser. Utviklingen vil neppe stoppe og det bør være interessant for Norge å oppdatere oversikter over sine ressurser i lys av den teknologiske utviklingen.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Ifølge Oljedirektoratet finnes det ingen kjente ukonvensjonelle petroleumsressurser av betydning på norsk fastland. Det er riktignok utbredelse av organisk rike skifre, spesielt på Østlandet og Finnmark. På Svalbard er det flere lag med organiske skifre som potensielt kan inneholde ukonvensjonell petroleum. Disse ressursene har ikke vært ansett som kommersielt attraktive og er derfor ikke systematisk kartlagt. På norsk sokkel er det flere aktive petroleums systemer og dermed grunn til å tro at det finnes betydelige ukonvensjonelle ressurser knyttet til både kildebergartene i dypet og tillekkasjeveiene opp mot havbunnen. I de fleste sedimentbassenger er mengden tilstedeværende ukonvensjonelle ressurser mange ganger større enn tilstedeværende konvensjonelle ressurser. Ved flere felt i Nordsjøen og Norskehavet er man kjent med tilstedeværende ukonvensjonelle ressurser i dypereliggende lag. Det er hittil ikke gjort noe omfattende arbeid med kartlegging og vurdering av disse ressursene. Den sterke fokus som utvinning av ukonvensjonell olje og gass har fått de senere år dreier seg først og fremst om ressurser tilgjengelig på land. Med dagens priser og teknologi vil det mest sannsynlig ikke være lønnsomt å utvinne eventuelle ukonvensjonelle ressurser til havs. Kartlegging og utvinning av ukonvensjonell petroleum på norsk sokkel kan ikke utelukkes i et langsiktig perspektiv. Myndighetene følger den teknologiske utviklingen nøye.