Skriftleg spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1945 (2011-2012)
Innlevert: 17.09.2012
Sendt: 18.09.2012
Svart på: 25.09.2012 av kulturminister Hadia Tajik

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Hvilke avgrensninger mener statsråden gjelder for hva som omfattes av kunstbegrepet?

Grunngiving

I dag får ikke etablerte eller unge talenter innen kampkunst noen form for stipend eller støtte, mens kunstnere innen bildekunst, dans, musikk, fotografering, dirigenter og sangere får muligheter til å søke staten om stipend og garanti-inntekter. Hvert år tildeler staten stipender og garantiinntekter til kunstnere. En som driver med kampkunst på et høyt internasjonalt nivå bruker kroppen sin på en måte som anses av sitt miljø som en like stor kunst som hvilken som helt annen kunstner og bør kunne få kunsterstipend.
Spørsmålsstiller synes det f.eks. er interessant å få vite statsrådens syn på dette, bl.a. med tanke på hvor skillet går mellom hva som defineres som dansekunst og hva som defineres som kampsport av det offentlige. Det legges her ikke skjul på at "kampkunst" er et begrep som kun omfatter et begrenset utvalg mennesker i Norge, men prinsipielt er det like fullt interessant å få vite hvordan statsråden trekker opp skillet mellom hva som får lov til å defineres som kunst og ikke.

Hadia Tajik (A)

Svar

Hadia Tajik: Spørsmålet fra representant Ulf Leirstein gjelder en definisjon av kunstbegrepet. I begrunnelsen for spørsmålet kommer det fram at det mer presist ønskes en definisjon av kampkunst eller kampsport. I tillegg gjelder spørsmålet kampsportutøveres mulighet til å få økonomisk støtte eller stipend.

Kampsportutøvere på høyt internasjonalt nivå har en imponerende fysikk, teknikk og et mangfoldig bevegelsesrepertoar. Kampsport i organiserte former har i all hovedsak en tilknytning til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og statlig støtte til denne type aktiviteter er derfor en del av idrettspolitikken.

Idrettsutøvere som har prestert særdeles gode resultater kan motta Olympiatoppens utøverstipend. Det er Olympiatoppen som forvalter stipendordningen. I år har ni kampsportutøvere mottatt stipend fra Olympiatoppen. To boksere, to brytere og fem utøvere i kickboxing har mottatt stipend. Dette må anses å være noen av våre beste kampsportutøvere.

Jeg vil også vise til Meld. St. 26 Den norske idrettsmodellen, som ble lagt fram for Stortinget 8. juni 2012. Når denne skal behandles i Stortinget, vil det være god anledning for Stortinget til å diskutere rammene for idrettspolitikken.