Skriftleg spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1984 (2011-2012)
Innlevert: 21.09.2012
Sendt: 24.09.2012
Svart på: 01.10.2012 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Forsvarets veterantjeneste ble etablert som en prøveordning for få år siden. Tilbakemeldinger fra veteraner tyder på at dette tilbudet er godt mottatt og har fungert bra. Mange veteraner er derfor opptatt av at dette tilbudet blir videreført som en permanent ordning.
Kan statsråden love at dette tilbudet blir videreført også etter at prøveordningen går ut?

Grunngiving

I henhold til "Et forsvar for vår tid": Iverksettingsbrev til forsvarssektoren for langtidsperioden 2013-2016, fremkommer det at Forsvarets veterantjeneste (FVT) termineres som toårig prosjekt under FST innen 1. august 2013. Videre står det at:

"Prosjektet skal vurdere ny organisering av arbeidet med ivaretakelse og anerkjennelse av veteraner i tråd med regjeringens handlingsplan "I tjeneste for Norge".

I denne handlingsplanen er det to tiltak som spørreren finner grunn til å stille spørsmål om er fulgt opp:

Tiltak 7: Forsvaret skal utarbeide en kommunikasjonsplan for å gjøre tilbudene i Forsvaret ved Forsvarets veteranadministrasjon (FVA), Forsvarets veteransenter (FVS) og Kontor for psykiatri og stressmestring (KPS) kjent for alle målgrupper.

Tiltak 27: Forsvaret skal utarbeide en informasjonspakke som omtaler ulike tilbud om rettigheter, oppfølging, støtte og aktiviteter
for personell før, under og etter internasjonale operasjoner. Organisasjonenes rolle skal fremgå.
Spørreren mener det er viktig at terskelen for veteraner som oppsøker Forsvaret skal være lav, og at man har muligheten til å møte Forsvaret gjennom én dør.
FVT er en instans som møter mange veteraner som har spørsmål vedrørende forhold knyttet til egen og andres tjeneste. Det er derfor viktig at denne tjenesten videreføres og at veteranene får et like godt tilbud som det FVT gir i dag.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 24. september 2012 med spørsmål fra stor-tingsrepresentant Gjermund Hagesæter vedrørende en eventuell videreføring av Forsvarets veterantjeneste (FVT). Det er videre ønskelig med en redegjørelse for status for handlingsplanens tiltak 7 og 27.

2. mai 2011 la regjeringen frem handlingsplanen for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste, «I tjeneste for Norge». Målet med planen er å styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av det personellet som, på vegne av samfunnet, bidrar til sikkerhet og stabilitet i andre deler av verden, ofte under farlige forhold. Handlingsplanen er utarbeidet i et tverrfaglig samarbeid mellom Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet.

Handlingsplanen inneholder 126 ulike tiltak, hvorav de fleste faller innenfor forsvarssektorens ansvarsområde. Planen legger opp til at tiltakene skal være implementert innen utgangen av 2013. En rekke tiltak er allerede iverksatt. For å ivareta det tverrsektorielle samfunnsansvaret og koordineringen av tiltak er det bl.a. etablert en interdepartemental arbeidsgruppe. Denne følger opp samfunnsansvaret og tiltak som berører flere sektorer. Det er videre igangsatt forskning på veteranområdet, i tillegg til at «Pilotprosjekt Østerdalen» er etablert. Gjennom dette utprøves ulike samarbeidsmodeller mellom aktørene. I oktober vil for øvrig Statistisk sentralbyrå igangsette en egen levekårsundersøkelse om veteraner, som vil være et nyttig bidrag i det videre arbeidet på området.

Etableringen av FVT er et annet viktig tiltak i veteranarbeidet og handlingsplanen. Avdelingen ble opprettet 1. august 2011 som en toårig prosjektorganisasjon. Sentralt for virksomheten er prinsippet om «én dør inn». Dette innebærer at veteranene skal ha ett kontaktpunkt i Forsvaret. FVT ledes av en offiser på høyt nivå, som bidrar til å synliggjøre både regjeringens og Forsvarets vektlegging av arbeidet. Erfaringene med FVT er så langt meget positive. Behovet for å ha et slikt ledd på sentralt nivå er viktig og nødvendig. Hvordan organisasjonen vil se ut etter 1. august 2013, vil bli besluttet når anbefalingen fra forsvarssjefen foreligger. Både jeg og forsvarssjefen er imidlertid enig om at funksjonene i dagens FVT skal videreføres permanent på sentralt nivå.

Når det gjelder tiltak 7 om å gjøre de ulike enhetene og deres tilbud kjent, opplyser Forsvaret at det er utarbeidet en kommunikasjonsplan. Arbeidet med å gjøre tilbudene kjent vil være en kontinuerlig prosess i alle kanaler internt i Forsvaret, og ut i det offentlige rom på henholdsvis Forvarets internett- og intranettsider, og blant annet gjennom ulike brosjyrer.

Når det gjelder tiltak 27 om informasjon om tilbud og rettigheter mv., opplyser Forsvaret at det er utarbeidet en informasjonspakke som inneholder orienteringer og brosjyrer. I tillegg er det lagt ut informasjon på Forsvarets internettsider. Forsvaret arbeider kontinuerlig med å oppdatere informasjonen som gis før, under og etter deployering til internasjonale operasjoner.

Iverksettingen av handlingsplanen har meget høy prioritet både i Forsvaret og i Forsvarsdepartementet. Jeg konstaterer at implementeringen er i god rute. Veteranarbeidet er imidlertid en kontinuerlig prosess, der vi hele tiden må ha fokus på å videreutvikle og vedlikeholde tiltak, slik at våre veteraner blir ivaretatt på en god måte. For øvrig kan jeg opplyse at jeg i løpet av kort tid vil besøke bl.a. FVT og Forsvarets veteransenter på Bæreia for å få førstehåndsinformasjon om arbeidet på området.