Skriftleg spørsmål fra Afshan Rafiq (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:74 (2012-2013)
Innlevert: 10.10.2012
Sendt: 11.10.2012
Svart på: 18.10.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Afshan Rafiq (H)

Spørsmål

Afshan Rafiq (H): Hva vil regjeringen gjøre for å redusere arbeidsledigheten blant personer med ikke-vestlig bakgrunn i det norske samfunnet slik at de på en rask og effektiv måte kan komme seg i arbeid og bli selvhjulpne?

Grunngiving

Ifølge tall fra SSB går det klart frem at arbeidsledigheten blant personer fra Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika fortsatt er høy. Den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere i Norge mai 2012 lå på 6,1 prosent, mens den i resten av befolkningen var på 1,8 prosent. Norge har en ubrukt arbeidskraftreserve i form av disse menneskene som allerede befinner seg i landet. Mange av disse melder om store problemer med å få adgang til det norske arbeidsmarkedet blant annet på grunn av bevisst utestenging og diskriminering.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Generelt er sysselsettingen høy og ledigheten lav i Norge sammenlignet med andre land, og det siste året har ledigheten gått ned både for innvandrere og resten av befolkningen. Det siste året har 7 av 10nye jobber blitt besatt av arbeidsinnvandrere fra EØS-området. Samtidig er Regjeringen opptatt av den betydelige forskjellen i ledighet som eksisterer mellom innvandrere fra ikke vestlige land og befolkningen for øvrig, og den forholdsvis stabilt høye ledigheten vi finner i enkelte innvandrergrupper. Målet for Regjeringen er at flest mulig skal delta i arbeidslivet.

Regjeringen fører en aktiv arbeidsmarkedspolitikk, og foreslår et fortsatt høyt nivå på arbeidsmarkedstiltakene i 2013. Arbeidsrettede tiltak skal bidra til å styrke den enkeltes muligheter til å få eller beholde arbeid. Innvandrere er en utsatt gruppe på arbeidsmarkedet, og skal derfor prioriteres ved inntak til arbeidsrettede tiltak. I følge Statistisk sentralbyrå utgjorde innvandrerne 33 prosent av alle ledige i 2. kvartal 2012. På samme tid utgjorde innvandrerne 43 prosent av alle deltakerne på arbeidsmarkedstiltak for ledige, noe som innebærer at en høyere andel deltar på tiltak enn hva andelen ledige isolert sett skulle tilsi. Blant de største deltakergruppene var innvandrere fra Asia og Afrika.

Det er flere årsaker til at innvandrere kan møte spesielle barrierer på arbeidsmarkedet, og dette gjør at innsatsen for økt sysselsetting bør foregå på flere områder. I den sammenheng vil jeg vise til at gruppen innvandrere fra ikke vestlige land har bakgrunn som flyktninger og har kort botid i landet.

I 2013 foreslår Regjeringen å sette av 30 millioner kroner til å innføre Jobbsjansen for innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet og ikke fanges opp av andre ordninger. Tiltaket skal særlig rettes mot innvandrerkvinner, og målet er å få flere over i jobb. Sammen med andre viktige innsatsområder som blant annet norskopplæring, introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere og tiltak for å bekjempe diskriminering utgjør dette en betydelig satsing fra Regjeringens side.

Regjeringen er, og har over lang tid vært, opptatt av integrering av innvandrere. Jeg viser i den sammenheng blant annet til NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon og NOU 2011: 14 Bedre integrering, som gjennomgår feltet bredt og kommer med tilrådinger. Oppfølgingen av disse utredningene skjer blant annet ved det pågående arbeidet med en melding om integreringspolitikk, som etter planen skal legges frem for Stortinget i 2012. Meldingen vil presentere en helhetlig integreringspolitikk, og det vil vurderes ytterligere tiltak som skal bidra til økt inkludering av innvandrere.