Skriftleg spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:96 (2012-2013)
Innlevert: 12.10.2012
Sendt: 15.10.2012
Svart på: 18.10.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hva er Finansdepartementets anslag for utviklingen i skattegrunnlagene i fastlandsøkonomien, utviklingen i forventet realavkastning av kapitalen i Statens pensjonsfond utland, og bindinger på utgifts- og inntektssiden fra tidligere vedtak, herunder veksten i folketrygdens utgifter, for de nærmeste årene framover?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Skattegrunnlagene i fastlandsøkonomien øker over tid som følge av økt sysselsetting og produktivitet. For de nærmeste årene anslås den underliggende realveksten i skatte- og avgiftsinntektene til om lag 18 mrd. 2013-kroner per år.

Statens pensjonsfond utland anslås å øke i forhold til verdiskapingen i fastlandsøkonomien en tid framover. I Nasjonalbudsjettet 2013 anslås fondets bidrag til finansiering av statsbudsjettet å stige fra 5¼ pst. av BNP for Fastlands-Norge i 2013 til i underkant av 8 pst. i 2025. Det tilsvarer en økning i bruken av oljeinntekter på om lag ¼ prosentenhet i året, eller rundt 8 mrd. kroner per år de nærmeste årene framover.

Samtidig innebærer etablerte velferdsordninger og tidligere vedtak betydelige bindinger i budsjettet i årene framover. Utgiftene i folketrygden anslås å øke med om lag 11 mrd. 2013-kroner per år, regnet som gjennomsnitt for treårsperioden 2014–2016. Det er særlig utgiftene til alderspensjon som ventes å øke sterkt fordi andelen eldre i befolkningen nå øker raskt. Denne veksten vil fortsette i mange år framover. Det er underliggende vekst i andre overføringsordninger også, herunder i tilskuddet til ressurskrevende tjenester i kommunene og til pensjoner i Statens pensjonskasse. I tillegg medfører utviklingen i befolkningen et behov for økt tjenestetilbud i bl.a. kommunesektoren og helseforetakene for å videreføre dagens standarder og dekningsgrader. For 2013 kan den isolerte virkningen av befolkningsutviklingen grovt anslås til rundt 5 mrd. kroner innenfor helse og kommunal tjenesteyting.

Det er betydelig usikkerhet i anslagene for fondskapital og normalnivået på skatteinngangen framover. Under finanskrisen opplevde flere land at det de trodde var stabile skatteinntekter sviktet da konjunkturene snudde. Dette illustrerer betydningen av å bygge opp reserver i gode tider.

Budsjettpolitikken må også ses i et langsiktig perspektiv. Aldringen av befolkningen innebærer at vi etter hvert vil vi stå overfor store utfordringer knyttet til finansieringen av velferdsordningene. Etter å ha falt jevnt siden tidlig på 1990-tallet begynte andelen i befolkningen som er eldre enn 67 år å vokse i 2010. Denne utviklingen vil fortsette i tiårene framover og gi økte utgifter til bl.a. pensjoner, helse og omsorg.

Det vises til nærmere omtale i avsnitt 3.1.4 i Nasjonalbudsjettet 2013 og kapittel 10 i Gul bok 2013.