Skriftleg spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:450 (2012-2013)
Innlevert: 11.12.2012
Sendt: 12.12.2012
Svart på: 20.12.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Under helse- og omsorgskomiteens budsjettdebatt i Stortinget 5. desember kom det fram at Forskningsrådet ikke vil prioritere forskning på ME. Statsråden sa han var overrasket over Forskningsrådets beslutning, fordi det helt åpenbart er behov for kunnskapsinnhenting og forskning på dette feltet.
Vil statsråden sikre at forskningsmiljøet ved Haukeland får tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre sitt prosjekt slik at denne viktige forskningen ikke stopper opp?

Grunngiving

I et tidligere svar på et skriftlig spørsmål fra representanten Dåvøy om ME kommer det fram at regjeringen ikke kan gi direkte penger til forskning, det må gå gjennom Forskningsrådet.
Men Regjeringen ga 2 millioner utenom budsjettet i 2011, og det samme beløpet i 2012 til ME forskningsprosjektet til Mella og Fluge på Haukeland sykehus, et forskningsprosjekt som kvalitetsmessig godkjent av Forskningsrådet.
Det er store forventninger til denne forskningen, det kan være et gjennombrudd for ME forskningen. Ikke minst har mennesker som er rammet av ME fått nytt håp.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Først vil jeg understreke at jeg på samme måte som min forgjenger Anne-Grete Strøm-Erichsen, også er optimistisk når det kommer nye forskningsresultater som kan bidra til å gi svar på gåten om CFS/ME. Stortinget besluttet å øremerke 2 mill. kroner fra kap. 781 post 79 som et bidrag for å igangsette den aktuelle multisenterstudien på CFS/ME i 2012. Dette ble fulgt opp i oppdragsdokumentet til Helse Vest RHF i 2012. Det ble ikke satt av midler til studien i 2011, slik representanten skriver. Midlene videreføres i 2013 slik at det nå totalt er bevilget 4 mill. kroner for å understøtte gjennomføring av en nasjonal multisenterstudie med deltakelse fra de fire regionale helseforetakene. Når det gjelder Forskningsrådets avslag på søknad på den aktuelle studien i høst, er dette søknad til et program Helse- og omsorgs-departementet ikke finansierer og som ikke kun er rettet inn mot helseområdet (Friprosjektstøtte (FRIPRO)). Erfaringsmessig får dette programmet inn mange søknader med høy kvalitet som må avslås fordi det kommer inn flere støtteverdige søknader enn det finnes midler til. Vi er også kjent med at det var ytterligere to gode søknader på ME/CFS som også fikk avslag i samme søknadsrunde.

Stortinget bevilger gjennom statsbudsjettet hvert år betydelige midler til helse- og omsorgsforskning. Dette gjøres både gjennom øremerking av forskningsmidler til de regionale helseforetakene, og gjennom Norges forskningsråd (Forskningsrådet). Det øremerkede tilskuddet til forskning i sykehusene ligger i 2013 på ca. 502 mill. kroner. Gjennom bevilgninger fra Helse Vest RHF har forskningsmiljøet ved Haukeland universitetssykehus HF også tidligere fått finansiering til gjennomføring av den aktuelle studien som nå ligger til grunn for forslaget om å gjennomføre en større multisenterstudie som nevnes i avsnittet over.

I statsbudsjettet for 2013 øremerkes vel 308 mill. kroner til helseforskning gjennom Forskningsrådet. Disse midlene finansierer blant annet forskningsprogram som tematisk kan dekke finansiering til ovennevnte studie eller andre forskningsprosjekt om ME/CFS.

Forskningsrådet har allerede lyst ut midler til flere relevante helseforskningsprogrammer for forskning på ME/CSF med søknadsfrist våren 2013. Dette er programmer som Helse- og omsorgsdepartementet finansierer. Det er viktig i denne forbindelse å understreke at jeg som helse- og omsorgsminister ikke skal eller kan påvirke hvilke prosjekter som skal få støtte når midlene tildeles. For å sikre at forskning på ME/CFS ivaretas, vil jeg derfor i tildelingsbrevet til Forskningsrådet for 2013 tydeliggjøre at forskning på årsaker til og behandling av sykdomstilstander med langvarige smerte og/eller utmattelsessymptomer - herunder myalgisk encephalitt (ME)/CFS - skal prioriteres. Dette betyr at denne og flere andre gode forskere på ME/CFS kan søke om midler på nytt.

Jeg har også lyst til å nevne at departementet har en bred tilnærming til kunnskaps-oppbygging, også på CFS/ME-området. Departementet har siden 2007 tildelt 5 mill. kroner årlig til å styrke tilbud til mennesker med CFS/ME gjennom Helsedirektoratet.

Midlene har gått til informasjonstiltak, fagutviklingsprosjekter - herunder regionale erfaringskonferanser om CFS/ME.

For å styrke den nasjonale forsknings- og kompetanseoppbyggingen om CFS/ME, har departementet fra 2012 opprettet en ny nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME. Denne kompetansetjenesten skal bidra til å utvikle og heve kvaliteten på tjenestene til CFS/ME-pasienter i et helhetlig behandlingsforløp. Den har også ansvar for å sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning og bidra med veiledning til hele helsetjenesten. Videre vil den få ansvar for å overvåke og formidle behandlings-resultater, delta i forskning og undervisning, samt etablere forskernettverk. Tjenesten skal også bidra i utvikling og implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis.

Svaret på representantens spørsmål blir således at departementet viderefører 2 mill. kroner som ble avsatt i 2012 også i 2013, slik at det totalt bevilges 4 mill. kroner for å understøtte gjennomføring av en nasjonal multisenterstudie med deltakelse fra de fire regionale helseforetakene. Videre at departementet har tydeliggjort at forskning på blant annet ME/CFS skal prioriteres i utlysning av Forskningsrådets programmer finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet våren 2013.