Skriftleg spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:478 (2012-2013)
Innlevert: 12.12.2012
Sendt: 13.12.2012
Svart på: 21.12.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Aps Anette Trettebergstuen hevder man vanskelig kan få folk ut av uføretrygd ved å bevilge mer penger til lærlingetiltak, arbeidsmarkedstiltak o.l.
Hvor mye antar regjeringen marginalkostnaden i dag er for å få en person fra uføretrygd over i jobb?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: En av våre viktigste oppgaver for å få færre på uførepensjon og flere i arbeid er å komme tidlig inn med tiltak og forebygge uførepensjonering, særlig blant unge mennesker. Det vil alle tjene på, også økonomisk.

All erfaring viser at når først en person er innvilget uførepensjon, er det vanskelig å komme tilbake til arbeidslivet. Tiltak er mest effektive når de settes inn for å forhindre og forebygge uførepensjonering. Derfor er også hovedvekten av Arbeids- og velferdsetatens oppfølgingsarbeid og attføringsinnsats rettet mot personer som mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger, før de eventuelt kommer i uførepensjonistenes rekker.

Sammenliknet med det totale antallet uførepensjonister, er det en svært liten andel som kommer i jobb slik at de får redusert sin uføregrad i løpet av året. I 2011 var det om lag 1 100 personer. Men en relativt stor andel uførepensjonister har arbeidsinntekt ved siden av pensjonen. Det gjelder også personer med 100 prosent uførepensjon. Om lag 23 prosent av denne gruppa hadde arbeidsinntekt innenfor friinntekten på 1 G ved siden av pensjonen i 2010. Det viser at det er viktig å stimulere til økt kombinasjon av arbeid og trygd, slik den nye uførepensjonsordningen legger opp til.

Det foreligger ingen tall for hvor mye det eventuelt koster å få en person fra uføretrygd over i jobb. Derimot foreligger det tall som illustrerer kostnader ved den innsatsen som legges ned i forkant av et vedtak om uførepensjon.

Gjennomsnittlig kostnad eller månedspris ved bruk av arbeidsmarkedstiltak ligger i år på om lag 8 300 kroner. Attføring kan ha ulik lengde, og vi lykkes ikke alltid. Men tall fra Arbeids- og velferdsetaten viser at denne innsatsen bidrar til at ca. 40 prosent av tiltaksdeltakere med nedsatt arbeidsevne er i jobb et halvt år etter gjennomført attføring, mens 37 prosent blir innvilget uførepensjon. Evalueringer viser at innsatsen har effekt og øker sannsynligheten for overgang til jobb. Vi har også tiltak som direkte sikter mot å forebygge uførepensjonering, som forsøket med tidsubestemt lønnstilskudd. Tiltak skal alltid være vurdert eller prøvd før innvilgelse av uførepensjon.

Vi vet at jo tidligere vi kan sette inn tiltak, jo flere kan vi få over i jobb.