Skriftleg spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:525 (2012-2013)
Innlevert: 17.12.2012
Sendt: 18.12.2012
Svart på: 21.12.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Er statsråden tilfreds med at manglende kontrollrutiner kan medføre at avvik faktisk ikke blir lukket, og vil statsråden vurdere innstramminger i denne delen av regelverket?

Grunngiving

Jeg viser til svar fra Statsråden på spørsmål nr.396, der statsråden i stor grad gjør rede for eksisterende regelverk. Undertegnede er godt kjent med regelverket og hvordan det er utformet og praktiseres, derfor stilte jeg ikke et spørsmål om det. Imidlertid spurte jeg om statsråden var tilfreds med måten tilsynets pålegg blir fulgt opp, noe jeg ikke kan se ble besvart av statsråden. Jeg spør derfor på nytt og ber om at spørsmålet denne gangen blir besvart.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Som jeg viste til i mitt svar 14. desember foreligger det i dag kontrollrutiner for å sikre at pålegg etterkommes og at brudd på loven rettes opp. At Arbeidstilsynet i utgangspunktet ikke fysisk kontrollerer at forholdene er utbedret, skyldes som jeg viste til at det ofte ikke anses hensiktsmessig eller nødvendig å gjøre det. Det er også et ressursspørsmål i hvilken grad de skal prioritere dette.

Arbeidstilsynet fører som du sikkert også er kjent med et risikobasert tilsyn, dvs. at de må rette sin innsats mot de områdene der risikoen for ulykker, skader eller sykdom er størst. Hovedstrategien er derfor å sørge for at virksomhetene selv arbeider systematisk med å forebygge ulykker og helseskader. Ettersom det er arbeidsgiver som har ansvaret for å etterleve regelverket, er det også mest naturlig at det er arbeidsgiver selv som må dokumentere overfor Arbeidstilsynet at eventuelle lovbrudd er rettet opp. I de tilfellene Arbeidstilsynet er i tvil om pålegget faktisk er etterkommet, vil de som nevnt i brevet 14. desember vurdere å gjennomføre ny kontroll.

Jeg har tillit til at Arbeidstilsynet i den enkelte sak følger opp på den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive måte. På bakgrunn av dette mener jeg det ikke er aktuelt å vurdere endringer i tilsynsrutiner eller regelverk.