Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1531 (2017-2018)
Innlevert: 08.05.2018
Sendt: 08.05.2018
Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren
Svart på: 15.05.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Etter EUs forsøksdyrdirektiv har Norge vært pålagt å opprette en nasjonal komite for beskyttelse av forsøksdyr siden 2015. Tre år senere er det likevel ikke kommet på plass noen slik komite. EU-landene har opprettet komiteer i tråd med direktivet, og Norge henger etter.
Hvorfor er ikke komiteen for beskyttelse av forsøksdyr kommet på plass, og vil landbruksministeren sørge for fortgang i opprettelsen av komiteen, så forsøksdyrene i Norge får den beskyttelsen og ivaretakelsen de har krav på?

Grunngiving

EUs forsøksdyrdirektiv (2010/63/EU art. 49 no. 1) trådte i kraft i Norge i 2015 og skal sikre bedre arbeid med dyrevelferd for forsøksdyr og 3R-prinsippene (erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk). Et viktig tiltak er at det skal opprettes en nasjonal komite for beskyttelse av forsøksdyr i hvert av landene, også i Norge. Komiteen skal rådgi Forsøksdyrforvaltningen i Mattilsynet og dyrevelferdsansvarlige ved dyreforsøksvirksomheter angående dyrevelferd ved erverv, oppdrett, oppstalling, stell og bruk av dyr til forsøk. I tillegg skal komiteen jobbe for mer enhetlig 3R-arbeid og sikre utveksling av informasjon om beste praksis angående dyrevelferd og 3R mellom de ulike dyreforsøksvirksomhetene, samt utveksle slik informasjon med de tilsvarende komiteene i andre land.

Andre land som Sverige, Danmark, Storbritannia og Tyskland har opprettet sine komiteer, men ikke Norge. Landbruks- og matdepartementet ble klaget inn til EFTA av Dyrevernalliansen sommeren 2017 fordi komiteen ikke var opprettet, likevel er det fortsatt ikke kommet på plass noen komité.

Etter avviklingen av Forsøksdyrutvalget behandler Forsøksdyrforvaltningen søknader om dyreforsøk, og kan søke bistand fra nasjonale eksperter som de selv har oppnevnt i behandling av konkrete saker. Det finnes imidlertid ingen instans som gjør uavhengige og etiske vurderinger angående eksempelvis forsøksmetoder og dyrevelferden før og under forsøk, eller jobber forebyggende og rådgivende med 3R-arbeid, slik den nasjonale komiteen for beskyttelse av forsøksdyr skal gjøre. Norges arbeid med 3R og velferd for forsøksdyr tilfredsstiller altså ikke minimumskravene i EU-regelverket, og norske forsøksdyrs velferd er dårligere ivaretatt enn i landene hvor en slik komite er på plass. Komiteen for beskyttelse av forsøksdyr bør opprettes og begynne sitt arbeid snarest.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Det nye forsøksdyrregelverket inneheld eit krav om at det skal opprettast ein nasjonal komité for vern av forsøksdyr. Komiteen skal vera rådgivande både for forvalting og dyrevelferdseiningar ved dei enkelte forsøksdyrverksemdene. Oppnemning av ein slik komité har diverre teke lang tid, men den nasjonale komiteen for vern av forsøksdyr er no oppnemnt.