Skriftleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:2052 (2017-2018)
Innlevert: 10.08.2018
Sendt: 13.08.2018
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Svart på: 21.08.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hvilket belegg har statsråd Sanner for å påstå at det er «en grov feil» å hevde at statsråd Sandberg etter en samlet vurdering kunne ha mistet sikkerhetsklarering dersom han var i en stilling som krevde slik klarering?

Grunngiving

Jeg sa i Politisk kvarter 6.4.2018 at dersom Per Sandberg hadde vært ansatt på høyt nivå i Forsvaret eller Utenriksdepartementet ville han trolig ha mistet sin sikkerhetsklarering. Jeg henviste også til totaliteten i saken. Statsråd Sanner hevdet at dette var en «grov feil».

Tidligere sjef for E-tjenesten sier dette til Aftenposten 8. august på spørsmål om hvilke konsekvenser ville dette fått for ansatte i forvaltningen:

- For personer i enkelte etater ville det ført til tap av sikkerhetsklareringen, i det minste en omplassering til annet type arbeid, eventuelt tap av jobben. I dette tilfellet dreier det seg ikke bare om tap av mobilen, men man har ikke informert om reisen, det ble ikke informert tidlig nok om inngåelse av et kjærlighetsforhold til en person med dobbelt statsborgerskap.

Jeg henviste i Politisk kvarter tydelig til totaliteten i saken, herunder at dette ikke er første gang Sandberg tar med jobbtelefonen til land norske sikkerhetstjenester eksplisitt framhever (Iran, Kina og Russland). Så langt er det kjent at han i våres også hadde med jobbtelefonen til Kina. Sandberg har selv opplyst at han i Iran i flere dager hadde jobbmobilen liggende i bagasjen, altså ikke under oppsyn.

Sandberg har som kjent også innledet et forhold til en kvinne med både iransk og norsk statsborgerskap. Han reiste med henne til Iran uten å informere SMK. Som blant annet Aftenposten nylig har omtalt har norske sikkerhetsmyndigheter siden 2013/2014 innskjerpet rutinene for sikkerhetsklarering. Et sentralt spørsmål her har vært sporbarhet for nærstående personer og tilknytning til land Norge ikke har sikkerhetssamarbeid med.

Ettersom statsråder ikke sikkerhetsklares er det viktig for Stortinget å få kjennskap til om Sandberg ville fått sikkerhetsklarering.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Spørsmålet er stilt til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Sikkerhetsklarering er underlagt sikkerhetsloven som forvaltes av Forsvarsdepartementet. Jeg er derfor bedt om å svare på spørsmålet.

En sikkerhetsklarering er hjemlet i sikkerhetsloven og tilhørende forskrift om personellsikkerhet og er et viktig virkemiddel for å sikre trygg håndtering av sikkerhetsgradert informasjon. Det er ulike nivåer for sikkerhetsklarering, og nivåene samsvarer med graderingsnivået på den informasjonen en person skal ha tilgang til. Før klareringsmyndigheten kan treffe en avgjørelse må det gjennomføres en personkontroll. Med personkontroll menes innhenting av relevante opplysninger til vurdering i en klareringssak. Personkontrollen omfatter også opplysninger gitt av den som skal sikkerhetsklareres. Disse opplysningene innhentes i utgangspunktet ved at den som skal sikkerhetsklareres fyller ut en personopplysningsblankett. I noen tilfeller kan klareringsmyndigheten be om ytterligere opplysninger, enten i brevs form eller ved at det gjennomføres en sikkerhetssamtale.

Hvilke forhold en klareringsmyndighet kan legge vekt på i sin avgjørelse er hjemlet i sikkerhetsloven § 21.

Videre følger det at klareringsavgjørelser skal baseres på en konkret og individuell helhetsvurdering av de foreliggende opplysningene. Klareringsmyndigheten skal også påse at klareringssaken er så godt opplyst som mulig før avgjørelse fattes.

Klareringsmyndighetene har derfor som praksis at denne type avgjørelser ikke forskutteres, nettopp grunnet ovennevnte krav til en konkret og individuell helhetsvurdering.

Jeg støtter derfor statsråd Sanners standpunkt om at det bør vises forsiktighet med å forskuttere hvilke konsekvenser de konkrete sikkerhetsbruddene i denne saken ville fått for en eventuell sikkerhetsklarering.