Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:63 (2018-2019)
Innlevert: 05.10.2018
Sendt: 08.10.2018
Svart på: 16.10.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Willfred Nordlund (Sp)

Spørsmål

Willfred Nordlund (Sp): Kan Forsvarsministeren redegjøre for hvilke 10 tiltak som nå utredes på Evenes?

Grunngiving

I en artikkel i bladet Harstad Tidende 4. oktober fremgår det at statlig reguleringsplan for Evenes flystasjon er forsinket fordi Forsvarsbygg jobber med å konsekvensutrede 10 tiltak. Retningslinjene for konseptvalgutredning (KVU) i henhold til statens kvalitetssikringssystem krever at disse forholdene skulle ha vært utredet før valg av lokalisering, fordi de kan være avgjørende for valg av "konsept". I den såkalte KVUen kan tiltakene ikke sies å være utredet, da de kun beskriver at tiltakene håndteres i nullalternativet.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Jeg viser til brev fra Stortingets president, datert 7. oktober 2018, med spørsmål fra stortings-representant Willfred Nordlund om hvilke temaer som utredes i forbindelse med reguleringsplanen for Evenes flystasjon.

Stortinget besluttet gjennom sin behandling av Innst. 62 S (2016-2017) til Prop. 151 S (2015-2016) at Evenes flystasjon, i tillegg til å være fremskutt base for et mindre antall kampfly, også skal være hovedbase for Forsvarets maritime patruljefly.

Som del av grunnlagsmaterialet for beslutningene, ble det gjennomført overordnede utredninger på områder som nå konsekvensutredes i større detalj. Utredningenes dybde og bredde var tilpasset det som var nødvendig for å velge basealternativ.

Som en konsekvens av beslutningen, er det gjennomført en konseptvalgutredning for å velge fremtidig utforming av Evenes flystasjons ulike funksjoner. Denne konseptvalgutredningen er gjennomført i henhold til de krav som foreligger i statens prosjektmodell, herunder er det gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av alternativene med analyse av kostnader og virkninger.

Gjeldende reguleringsplan for Evenes flystasjon ble vedtatt av Evenes kommune 15. mai 1992. Denne reguleringsplanen hjemler ikke en utbygging i det omfang som er aktuelt, og det er derfor besluttet at det skal utarbeides en ny reguleringsplan for Evenes flystasjon. Planen utarbeides i henhold til Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) med tilhørende forskrifter.

Temaene som skal konsekvensutredes fremgår av planprogram for Evenes flystasjon, fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 28. juni 2018, og omhandler støy, nærmiljø og friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø (også samisk bosetting), naturmiljø, landbruk og reindrift, befolkningens helse, forurensing, infrastruktur, vegnett og transportsystem, lokal og regional utvikling, risiko- og sårbarhetsanalyse, landskap, arealbruk og konsekvenser i anleggsfasen.