Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:68 (2018-2019)
Innlevert: 08.10.2018
Sendt: 09.10.2018
Svart på: 16.10.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Det er avdekket store svakheter i tilsynet med barneverninstitusjoner.
Hva konkret består avvikene i, og hvordan vil ministeren følge opp hvert enkelt avvik og når, og har ministeren tatt initiativ til en gjennomgang i resten av tjenestene?

Grunngiving

Gjennom mediene avdekkes stadig uholdbar drift ved barneverninstitusjoner. Dette gjelder hjemmene og omsorgstilbudet til mange av våre svakest stilte barn og unge, og de som er helt avhengig av at vi som fellesskap stiller opp.

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda C. Hofstad Helleland: Under begrunnelsen for spørsmålet vises det til at det gjennom mediene stadig avdekkes uholdbar drift ved barneverninstitusjoner, men uten at det er vist til konkrete saker. Dagbladet har nylig hatt en artikkelserie om uforsvarlige forhold ved Vestlundveien ungdomssenter, en barneverninstitusjon beregnet for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Jeg legger derfor til grunn at spørsmålet særlig er knyttet til denne saken. Som svar på spørsmålet vil jeg gi en kortfattet og overordnet redegjørelse for hvordan den svikten som er blitt avdekket ved Vestlundveien, følges opp. Jeg oppfatter spørsmålet slik at det både omfatter fylkesmannens tilsyn med institusjoner og Bufetats ansvar for godkjenning og kvalitetssikring av institusjonene.

Bufetat har ansvaret for etablering og drift av barneverninstitusjoner. Dette innebærer at Bufetat godkjenner private institusjoner, og at de har ansvaret for å kvalitetssikre de statlige institusjonene.

Bufdir besluttet i april i år å nedsette en ekstern arbeidsgruppe for å vurdere forholdene ved Vestlundveien ungdomssenter. I juni la gruppen frem sin rapport ("Kronborgrapporten"), der det ble konkludert med at institusjonsdriften ikke var forsvarlig. I rapporten ble det blant annet vist til utfordringer i med personalsituasjonen og arbeidsmiljøet, samt vesentlige svakheter i den faglige behandlingen. På bakgrunn av rapporten fikk direktoratet 26. juni 2018 i oppdrag å avvikle driften ved institusjonen. Vestlundveien ble deretter avviklet, etter å ha hatt inntaksstopp siden mai 2018.

Direktoratet fikk samtidig flere andre oppdrag, herunder å undersøke om faglige metoder, bemanning og kompetanse var på plass ved alle andre barneverninstitusjoner med tilsvarende målgruppe (atferd høy). Hovedfunnet fra gjennomgangen var at det ikke er funnet andre institusjoner som er vurdert som uforsvarlig, men at det er identifisert én avdeling med høy risiko for kvalitetsbrist, samt områder til forbedring ved andre institusjoner. Funnene fra gjennomgangen følges nå opp av direktoratet. Bufdir har også fått i oppdrag å gjennomføre en tilsvarende undersøkelse av barneverninstitusjoner for andre målgrupper. Resultatene fra denne undersøkelsen skal oversendes departementet i desember i år.

I tillegg til gjennomgangen av institusjonene har Bufetat region Vest fått i oppdrag å gjennomgå sitt system for styring og kontroll med barneverninstitusjoner. Departementet avventer nå en rapport om funnene fra denne gjennomgangen. Direktoratet iverksetter også flere tiltak for å styrke styring og ledelse i etaten og for å øke kvaliteten i etatens arbeid med godkjenning og kvalitetssikring av institusjonene.

Fylkesmennene har et lovpålagt ansvar for å føre tilsyn med barneverninstitusjonene, herunder tilsyn med at hvert enkelt barn får forsvarlig omsorg og behandling under oppholdet. Statens helsetilsyn har det overordnede faglige ansvaret for tilsynet på barnevernsområdet. Helsetilsynet er et faglig uavhengig organ som blant annet har utarbeidet en veileder som fylkesmennene benytter i sitt tilsyn med barnevernsinstitusjonene.

På bakgrunn av funnene i Kronborgrapporten nedsatte Helsetilsynet en arbeidsgruppe som har undersøkt om fylkesmannen i Hordaland sitt tilsyn med Vestlundveien var forsvarlig. Hovedkonklusjonen i en nylig avgitt rapport er at fylkesmannens tilsyn med Vestlundveien ikke ble utført på en forsvarlig måte. Dette begrunnes med en kombinasjon av forhold knyttet til generell organisering og styring av tilsynet med barnevernsinstitusjoner hos fylkesmannen i Hordaland, og forhold knyttet til tilsynet ved Vestlundveien spesielt. Statens helsetilsyn konkluderer i rapporten samtidig med at fylkesmannen har tilstrekkelig faglig kompetanse til å føre forsvarlig tilsyn med barneverninstitusjoner.

Rapporten inneholder en rekke oppfølgingspunkter til fylkesmannen i Hordaland. Fylkesmannen har frist til 31. oktober med å oversende en plan for hvordan de påpekte forholdene skal rettes opp. Rapporten inneholder også noen vurderinger, råd og anbefalinger av generell karakter til fylkesmennene og til Bufetat. I tillegg nevner rapporten enkelte tiltak som Helsetilsynet selv har planlagt å iverksette for å styrke den faglige styringsdialogen med fylkesmennene.

Det er meget alvorlig når det viser seg at en barneverninstitusjon ikke er blitt drevet forsvarlig, og at svikten heller ikke er blitt oppdaget, verken av Bufetat som ansvarlig for institusjonstilbudet eller av fylkesmannen som ansvarlig for tilsynet med institusjonen og det enkelte barns situasjon under institusjonsoppholdet. Det er blitt avdekket alvorlig svikt både ved Vestlundveien og ved fylkesmannens tilsyn med institusjonen. Svikten som er avdekket, blir nå fulgt systematisk opp.