Skriftleg spørsmål fra Tove Welle Haugland (KrF) til helseministeren

Dokument nr. 15:70 (2018-2019)
Innlevert: 08.10.2018
Sendt: 09.10.2018
Svart på: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

Tove Welle Haugland (KrF)

Spørsmål

Tove Welle Haugland (KrF): Vil statsråden sørge for at midlene som er avsatt til å hjelpe studenter som sliter psykiske problemer nå kommer brukerne til gode?

Grunngiving

Stortinget har vedtatt en tilskuddsordning som retter seg direkte mot studentene og studentenes psykiske helse. Ordningen ble styrket med 10 mill. kroner i år, og utgjør nå 15 mill. kroner. Som statsråden selv skriver i et innlegg i Dagbladet 26. september i år, er dette penger som studentsamskipnader og universiteter og høyskoler kan søke om å bruke på helsefremmende og forbyggende tiltak. Statsråden skriver imidlertid ikke noe om at denne ordningen enda ikke er lyst ut, og at midlene derfor enda ikke har blitt brukt til formålet. Stadig flere unge og studenter sliter. Det må vi ta på alvor. studentsamskipnadene Sammen, Sit og SiO står bak Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel. 2018-rapporten viser at flere enn én av fire studenter opplever alvorlige psykiske symptomplager. Vi ser dermed en utvikling fra én av seks i 2010, til én av fem i 2014 og nå er det mer enn én av fire som sliter. Utkilingen går feil vei. Da er det ekstra viktig at tiltak besluttes av Stortinget blir iverksatt, og at pengene som bevilges når ut til mottakerne.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er avgjort viktig at penger som bevilges til spesifikke tilskuddsordninger når mottakerne. Tilskuddsordningen "styrking av studenter psykiske helse" er, som representanten påpeker, fremdeles ikke utlyst for 2018. Det er foreslått en regelverksrevidering for å inkludere arbeid med rusmiddelproblematikk blant studenter (se side 54 i prop. 1 S (2017-2018)), og regelverket er nylig godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet. Tilskuddsordningen vil derfor bli kunngjort en av de nærmeste dagene. Søknadsfrist settes til 15. november, og Helsedirektoratet vil ha søknadene ferdig behandlet innen 15. desember 2018.