Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:1103 (2018-2019)
Innlevert: 28.02.2019
Sendt: 28.02.2019
Svart på: 14.03.2019 av helseministeren Bent Høie

Sylvi Listhaug (FrP)

Spørsmål

Sylvi Listhaug (FrP): Hvor mange ledere og administrativt ansatte i Helse Møre og Romsdal, Helse Midt-Norge har i dag en lønn på mer enn henholdsvis 1 og 1,5 millioner kroner årlig?

Grunngiving

NRK kunne 14. mars 2018 melde om at De aller fleste i ledergruppene ved sykehusene i Helse Sør-Øst har millionlønn, og det gjelder ikke bare topplederne. I ett enkelt helseforetak, Helse Sør-Øst, har ifølge NRK 133 av 141 helseledere millionlønn.
Spørsmålsstiller mener lønnsutviklingen for ledere og administrativt ansatte i helseforetakene har vært uheldig. Det er derfor ønskelig med en full oversikt over lønnsnivået på ledere og administrativt ansatte i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge, slik at vi har ett godt fakta- og kunnskapsgrunnlag inn i debatten.
For å få ett mest mulig korrekt bilde, bør lønnsnivået for dette formålet inkludere verdien av eventuelle opsjoner på sluttpakker og frynsegoder. Spørsmålsstiller mener gruppen «administrativt ansatte» som ett minimum bør omfatte saksbehandler/utrederstillinger, mellomledere, lederstillinger, kontorstillinger og støttefunksjoner.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har gjennom eierkrav til de regionale helseforetakene gjort det klart at statens retningslinjer for lederlønn og annen godtgjørelse gjelder for både de regionale helseforetakene og helseforetakene. Dette innebærer blant annet at lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Det skal videre legges vekt på moderasjon.

Det er styret i det enkelte helseforetak sitt ansvar å fastsette retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i virksomheten. Daglig leders godtgjørelse fastsettes av styret. Styret skal redegjøre for den enkelte leders avtalte godtgjørelse i selskapets årsregnskap som er offentlig tilgjengelig.

Helse Midt-Norge RHF definerer personer som inngår i administrerende direktørs ledergruppe som ledende ansatt. Det innebærer følgende stillinger: Administrerende direktør, direktør for helsefag, forskning og utdanning, direktør for eierstyring, direktør for samhandling, kommunikasjonsdirektør, HR-direktør, økonomidirektør og direktør for stab og prosjektstyring. I tillegg anses direktørene i virksomhetene Hemit og leder for driftssenteret logistikk og økonomi og Helseplattformen som ledende ansatt. Det er utarbeidet egne erklæringer for ledende ansatte i datterforetakene som framgår av deres årsregnskap. Det vises til det enkelte foretaks årsregnskap for nærmere detaljer.

Helse Midt-Norge RHF har informert meg om at situasjonen per i dag er som følger: I Helse Møre- og Romsdal HF har 13 ledende ansatte en årslønn på mer enn én million kroner, hvorav én av disse har en ordinær årslønn på mer enn 1,5 millioner kroner og én tjener mer enn 1,5 millioner kroner inkludert faste tillegg. I Helse Midt-Norge RHF har tolv administrativt ansatte og tolv ledere en årslønn på mer enn én million kroner, mens to direktører har en lønn på mer enn 1,5 millioner kroner.