Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1269 (2018-2019)
Innlevert: 20.03.2019
Sendt: 20.03.2019
Svart på: 27.03.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): Har lærere adgang til å pålegge elever å delta i streik som ledd i undervisningen, og hva med elever som ikke støtter formålet med streiken?

Grunngiving

Lærerne på 5. trinn på en skole i Oslo sendte en e-post til foreldre til barn som begynner slik: "

Hei :) På fredag 22. mars, skal 5.trinn delta på "Skolestreik for klima". Vi møtes i skolegården på Uranienborg skole og går sammen ned til Stortinget."

Her er det således lærere som tar hele klasser med seg i det de kaller streik, men som i realiteten betyr at elever mister den undervisning de skulle ha hatt. Foresatte blir heller spurt om tillatelse. Slik jeg ser det er dette en helt uansvarlig og vel kanskje også ulovlig handling fra lærerne. Rent prinsipielt er vel dette helt uakseptabelt uansett hvilket formål en såkalt streik er begrunnet med.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Demonstrasjonene for en mer handlekraftig klimapolitikk var et sterkt og tydelig signal fra barn og ungdom. Dagens barn og unge viser et samfunnsengasjement jeg applauderer og håper de tar med seg. Vi er helt avhengig av barn og ungdom som bryr seg. Barn og ungdom har forandret verden før, og de kommer til å gjøre det igjen. Det engasjementet vi ser nå, er veldig positivt, og vi voksne må tåle å bli utfordret.

Jeg mener imidlertid engasjementet kunne kommet godt til uttrykk og gitt et like klart signal om aktivitetene hadde funnet sted utenom skoletiden. Utdanning og kunnskap er en viktig del av løsningen på mange samfunnsutfordringer. Derfor mener jeg det blir feil å demonstrere i skoletiden.

Skolen kan heller ikke pålegge elevene å delta i demonstrasjoner eller andre politiske markeringer som er imot deres livssyn eller overbevisning. Ifølge opplæringslovens formålsparagraf skal skolen vise respekt for den enkeltes overbevisning.

Jeg vil uansett fraråde skoler å legge opp til at å delta i en streik eller demonstrasjon skal være en del av opplæringen. Skolen skal ikke drive politikk eller delta i politiske aksjoner. Det utelukker likevel ikke helt at skolen kan ta med elevene for å delta på ulike typer markeringer eller arrangementer som en del av opplæringen, men skolen må vurdere fra sak til sak hva som kan oppfattes som politikk eller politiske aksjoner, og hvordan dette passer inn med skolens verdigrunnlag og formål.

Jeg vil dessuten på det sterkeste oppfordre lærere og rektorer til å bruke elevenes engasjement i undervisningen på skolen. Dette gjelder både engasjementet for klimasaken, men også i andre internasjonale, nasjonale eller lokale saker. Elevens eget engasjement kan legge grunnlaget for spennende og god opplæring. Dette vet alle som jobber i skolen.

I den nye overordnede delen til læreplanene er demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling to av de tverrfaglige temaene. I de nye læreplanene for fag vil disse temaene gå igjen i flere fag, og klimasaken egner seg godt til tverrfaglig arbeid på skolene. Læreplanverket gir dermed skolen, lærere og rektor god mulighet til å kombinere elevenes engasjement og utvikling av faglig kompetanse.

Regjeringen tar de unge og deres klimaengasjement på alvor, og derfor vil regjeringen invitere til ungdommens klimatoppmøte. På møtene skal vi sammen snakke om både klimautfordringene og mulige løsninger. Møtene vil vi gjennomføre i flere byer, og de vil skje utenfor skoletiden. Møterekken skal starte opp allerede nå i løpet av våren.