Skriftleg spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til helseministeren

Dokument nr. 15:1735 (2018-2019)
Innlevert: 29.05.2019
Sendt: 29.05.2019
Svart på: 07.06.2019 av helseministeren Bent Høie

Sveinung Stensland (H)

Spørsmål

Sveinung Stensland (H): Er forskjellen i kvalitetsindikatorer mellom sykehusene i Stavanger og Bergen så stor at det taler for å flytte kirurgisk behandling av kreft i bukspyttkjertelen?

Grunngiving

Det vises til oppslag i Stavanger Aftenblad der det fremkommer at det i en rapport fra Helse Vest foreslås å flytte kreftkirurgi på bukspyttjertelkreft fra Stavanger til Bergen. Det vil være interessant å få rede på om det finnes kvalitetsindikatorer eller andre kliniske data som peker på at dette er viktig for pasientenes sikkerhet. Sykehuset i Stavanger oppfyller volumkravene fra Helsedirektoratet og det er ikke holdepunkter for at forekomsten av denne kreftformen er på vei ned. Fagmiljøet ved SUS fremholder viktigheten av å bevare tilbudet av hensyn til utdanning, forskning og tilgang på fagfolk, jeg vil i tillegg fremholde at dette mest av alt betyr noe for pasientenes trygghet og tilgang på helsetjenester.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Norske kreftpasienter er blant de i verden med størst sjanse til å overleve. Overlevelsesdata fra 71 land for perioden 2000-2014 viste at Norge lå helt i toppskiktet, og at overlevelsen for de fleste kreftformer økte i denne perioden. Dette gjaldt også kreft i bukspyttkjertelen, der overlevelsen økte fra 5 til 9,5 % av pasientene.

Årsaken til bedre overlevelse skyldes både at kreftsykdommer oppdages tidligere, og at behandlingen er blitt bedre. En viktig årsak er at kreftkirurgien i denne perioden ble sentralisert til færre sykehus slik at kirurgene fikk mer erfaring.

I Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst er kirurgi for bukspyttkjertelkreft samlet på regionsykehusene. Helse Sør-Øst gjennomførte en samling i 2010, og kirurgi ved kreft i bukspyttkjertelen utføres nå bare ved Rikshospitalet.

I følge tall fra Norsk Register for Gastrokirurgi (NoRGast) ble det i perioden februar desember 2017 utført totalt 279 operasjoner på bukspyttkjertel i Norge, men ikke alle var på grunn av kreftsykdom. Rikshospitalet utførte 151 slike operasjoner, St. Olav 46, Haukeland 41, UNN 22 og Stavanger 18. Alle sykehusene har operasjonstall som ligger over minstekravet i Helsedirektoratets rapport fra 2015, "Kreftkirurgi i Norge", som setter en anbefalt nedre grense på 10 operasjoner per år.

Når det gjelder resultatet på kvalitetsindikatorer for bukspyttkjertelkreft, eksisterer det i dag dessverre ikke noe eget kvalitetsregister. I følge NoRGast er dødeligheten ved operasjoner på bukspyttkjertel lav ved alle sykehusene. Når det gjelder andre komplikasjoner, angir registeret at komplikasjonstall på avdelingsnivå er for små til å tillegges særlig vekt, men det synes å være relativt små variasjoner. Som ved all annen behandling vil usikkerheten være størst for sykehus med lavest antall. Helse- og omsorgsdepartementet kjenner ikke til at det er norske tall på dette området som begrunner den endring som er foreslått.

Denne saken skal nå legges frem for styret i Helse Vest. Dette planlegges gjort i to trinn: Saken legges frem til diskusjon i styremøte 18. juni. Deretter planlegges at en beslutning blir tatt i styremøte 5. september. Jeg vil vurdere styrets beslutning i etterkant og eventuelt behov for oppfølging.