Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1740 (2018-2019)
Innlevert: 29.05.2019
Sendt: 31.05.2019
Svart på: 06.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Er en modell slik som Vaskehjelp AS og deres tilknyttede renholdere benytter innenfor loven?

Grunngiving

I Finansavisen den 13. mars ble selskapet Vaskehjelp AS omtalt.
I følge saken driver selskapet en app som er basert på at kunder registrerer seg og bekjentgjør at de ønsker renhold, og i hvilket omfang. Oppdraget blir deretter lagt ut på selskapets app, der de som er registrert som «vaskere» kan tilby sine tjenester og gi en pris på jobben. Den renholderen som av en eller annen grunn foretrekkes av kunden, basert på anmeldelser, profilbilde, «likes» og pris, får tilslaget. Vaskehjelp AS tjener penger ved at de tar et påslag på 20 prosent.
Selskapet har visstnok ingen påvirkning på om det betales skatt, fordi de som utfører renholdet er selvstendig næringsdrivende og dermed plikter å betale sine egne skatter og avgifter. Vaskehjelp AS er heller ikke en del av Arbeidstilsynets godkjenningsordning for renholdere, men stiller krav til de enkelte renholderne om at de må være det.
Mye tyder på at de renholderne som er tilknyttet Vaskehjelp i realiteten ikke er selvstendige næringsdrivende, men i virkeligheten skulle vært ansatt, ifølge Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmandsforbund i Dagsavisen den 20. mars 2019.
Vi erfarer at selskaper i bransjen opplever at det er uklarheter omkring hva som vil være en lovlig organisert virksomhet.
Jeg ber statsråden vurdere om det foreligger et reelt oppdragsforhold mellom renholder og sluttkunden eller om oppdragstakerne må anses som reell arbeidstaker hos Vaskehjelp AS.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Regjeringen ønsker et norsk arbeidsliv med trygghet for arbeidstakerne, seriøse arbeidsgivere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår. Fast ansettelse er hovedregelen i arbeidslivet. Samtidig er det helt legitimt å være selvstendig næringsdrivende. Regjeringen legger vekt på å styrke entreprenørskap og muligheten for å skape sin egen arbeidsplass.

Vi har en arbeidsmiljølov som skal sikre at de som har behov for lovens vern og rettigheter får det. Jeg kan ikke gå inn i den konkrete saken, men lovens arbeidstakerbegrep setter rammer og det er realiteten som avgjør om vedkommende skal anses som arbeidstaker eller selvstendig oppdragstaker. Hvem som er arbeidstaker avgjøres etter en helhetsvurdering av det enkelte tilfellet, basert på kriterier trukket opp i rettspraksis. Jeg forutsetter at virksomhetene også i renholdsbransjen sørger for å operere lovlig, herunder ikke unndrar seg arbeidsgiveransvaret hvis den som utfører arbeidet rent faktisk er arbeidstaker.

De senere årene har det generelt vært gjennomført og fokusert på ulike tiltak for å sikre seriøsitet og ryddige forhold i renholdsbransjen. Gjennom treparts bransjeprogram er det etablert et omfattende og løpende samarbeid mellom partene i renholdsbransjen og myndighetene, hvor ulike utfordringer i bransjen diskuteres. Det er også etablert en offentlig godkjenningsordning for renholdsvirksomheter, som ble styrket i fjor, og innført ulike andre tiltak.

Arbeidsmarkedet er i stadig endring. Ny teknologi, globalisering og demografiske endringer skaper muligheter, men kan også utfordre arbeidslivet slik vi kjenner det. Regjeringen har derfor generelt fokus på utviklingen rundt ulike tilknytningsformer i arbeidslivet, og er opptatt av kunnskapsinnhenting. Departementet følger utviklingen nøye, blant annet gjennom flere forskningsprosjekter. Arbeidet skjer i samarbeid med partene i arbeidslivet.