Skriftleg spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:1807 (2018-2019)
Innlevert: 07.06.2019
Sendt: 07.06.2019
Svart på: 13.06.2019 av finansminister Siv Jensen

Tore Storehaug (KrF)

Spørsmål

Tore Storehaug (KrF): Den 31.5 blei kontoen til Middle East Mission stengt av Danske Bank etter 22 års bistandsarbeid via ei lokal kyrkje i Syria.
Kva vil statsråden gjere for å sikre at aktørar som dette får høve til å klage?

Grunngiving

Under handsaminga av hvitvaskingsloven understreka ein samla finanskomité at "rettstryggleiken til
dei som vert nekta bankkonto vert ivareteke. Departementet bør leggje til rette for at fråvik frå kontraheringsplikta kan påklagast på ein enkel og ubyråkratisk måte til eksisterande klageorgan, t.d. Finansklagenemnda.". Vedtaket til Danske Bank har ikkje prøvingsmulighet, verken Finanstilsynet eller Finansklagenemnda vil sjå på saka.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Finansdepartementet har tidligere besvart spørsmål fra finanskomiteen i forbindelse med komiteens behandling av Prop. 40 L (2017-2018) om bl.a. bankkunders klage /ankemuligheter. Jeg viser til mitt brev til finanskomiteen brev 25. april 2018. Til spørsmål nr. 18 fra finanskomiteen svarte jeg følgende:

«Finansklagenemnda er etablert for å behandle klager mellom forbrukere og finansforetak i spørsmål om tilgangen til bankkonto. Det er gratis å klage. Dersom man får et avslag fra sekretariatet, men krever behandling i nemnden, koster det 200 kroner. Departementet har ikke grunn til å tro at Finansklagenemndas behandling av saker ikke er tilstrekkelig betryggende for forbrukere. Departementet bemerker at Finansklagenemnda er sammensatt av representanter for både næringslivet og forbrukerne.

For næringsdrivende er det adgang til å ta ut forliksklage og begjæring om midlertidig forføyning. Departementet har ingen grunn til å tro at ikke norske prosessregler sikrer tilstrekkelige muligheter for rettslig prøving av spørsmål om tilgang til bankkonto. En særskilt klageordning for næringsdrivende fremstår som fremmed. Klagenemnder mv. er tradisjonelt blitt etablert for å sikre forbrukeres interesser.»

Kunder som ikke er forbrukere, i dette tilfellet Middle East Mission, er vernet gjennom de alminnelige prosessreglene. Som jeg viser til i mitt brev til finanskomiteen av 25. april 2018 er det grunn til å tro at de alminnelige prosessreglene sikrer tilstrekkelige muligheter for rettslig prøving for ikke-forbrukere som f.eks. forliksklage eller begjæring om midlertidig forføyning. Finansklagenemnda behandler i dag bare klager i forbrukerforhold, bortsett fra klager fra næringsdrivende som gjelder forsikringsselskap. Jeg ser det ikke som naturlig at Finansklagenemnda utvides til også å gjelde for næringsdrivende eller organisasjoner. Dette bl.a. fordi Finansklagenemnda ikke har myndighet til å fatte avgjørelser som har bindende virkning for partene, men gjør vurderinger og fatter vedtak som er rådgivende. Nemnda er etablert ved avtale mellom Forbrukerrådet, Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon, Finansieringsselskapenes forening, Verdipapirfondenes forening og Virke.

Finansdepartementet har for øvrig senest i denne uken tatt opp problematikken knyttet til stenging av bankkonti begrunnet med risiko knyttet til hvitvasking med Finans Norge.