Skriftleg spørsmål fra Jorid Juliussen Nordmelan (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1809 (2018-2019)
Innlevert: 07.06.2019
Sendt: 07.06.2019
Svart på: 17.06.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Jorid Juliussen Nordmelan (A)

Spørsmål

Jorid Juliussen Nordmelan (A): Ser regjeringen for seg å bruke tvang for å få kommuner til å slå seg sammen i tiden fremover?

Grunngiving

Stortinget har vedtatt at alle kommunesammenslåinger i perioden 2017-2021 utelukkende skal bygge på lokale ønsker. Regjeringspartiene er samtidig tydelige på at de mener kommuner med mindre enn 5000 innbyggere er å anse som for små. Det er usannsynlig å forvente at kommuner som ennå ikke har valgt å slå seg sammen frivillig vil komme til å gjøre det uten sterkere positive, eller negative, initiativer fra regjeringen.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Stortingets vedtak om at kommunesammenslåinger i denne stortingsperioden skal baseres på frivillighet, ligger til grunn for det videre arbeidet med kommunereformen. Regjeringen ønsker å opprettholde den norske tradisjonen med sterke velferdskommuner med stort handlingsrom. Da er det viktig at landet får en mer solid og framtidsrettet kommunestruktur, som kan gi gode og likeverdige tjenester og drive aktiv og helhetlig samfunnsutvikling. Det er fortsatt gode og langsiktige økonomiske virkemidler for kommuner som ønsker å slå seg sammen, slik også Stortinget har gitt sin tilslutning til, jf. lnnst. 393 (2017-2018). Regjeringen foreslår i kommuneproposisjonen for 2020 at det i tillegg kan gis støtte til utredning av kommunesammenslåing for de kommuner som ser behov for å fornye kunnskapsgrunnlaget, for å kunne sette spørsmålet på dagsorden i neste kommunestyreperiode.