Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1822 (2018-2019)
Innlevert: 07.06.2019
Sendt: 11.06.2019
Svart på: 13.06.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kjem Fylkesmannen til å dra til kvar enkelt pelsdyrgård og vurdere kva kompensasjon som skal bli gitt til pelsdyrbøndene og kva vurdering er det som i så fall skal gjerast?

Grunngiving

Til Nationen.no 06.06.19 seier landbrukspolitisk talsperson i Høgre fylgjande om den vurderinga som skal gjerast av kompensasjonen:

«Hun lover også at det vil være en individuell vurdering på hvert enkelt pelsdyrbruk.
- Det betyr at fylkesmannen skal dra til hver enkelt gård og gi en individuell vurdering av hvordan de skal kompenseres i forhold til forskriftene som nå skal utarbeides.»

I både proposisjonen og innstillingen legges det opp til kompensasjon ut fra to objektive kriterier: bokført verdi og antall tisper.
Av omsyn til Stortinget si handsaming av prp. 99 l (2018-2019) er det ynskjeleg med svar i løpet av onsdag 12. juni.

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Svar

Olaug Vervik Bollestad: Ut fra Prop. 99 L (2018-2019) Lov om forbud mot hold av pelsdyr og Innst. 348 L (2018-2019) mener jeg det i første rekke vil være opp til Fylkesmannen å vurdere behovet for befaring på pelsdyrgården. Dersom befaring gjennomføres, antar jeg at formålet i mange tilfeller vil være å supplere skriftlig dokumentasjon.

Når det gjelder hvilke vurderinger som forutsetter en befaring, må også dette avgjøres konkret. Ett eksempel kan være avgrensing av hvilke bokførte verdier som knytter seg til ikke-realiserbar realkapital som har vært brukt i pelsdyrvirksomheten. Denne vurderingen kan for eksempel være vanskelig i tilfeller der pelsdyroppdretteren også driver annen landbruksproduksjon. Kompensasjon for riving og opprydding vil også kunne forutsette at det foretas en eller flere befaringer.