Skriftleg spørsmål fra Martin Henriksen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2183 (2018-2019)
Innlevert: 26.08.2019
Sendt: 27.08.2019
Svart på: 03.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Hva vil avtalen mellom regjeringspartiene om bompenger ha å si for den lokalt vedtatte Harstadpakken?

Grunngiving

Etter regjeringens nye bompengeforlik er det skapt usikkerhet om flere samferdselsinvesteringer i hele landet.
Harstadpakken del 2 er lokalt vedtatt, og skal ruste infrastrukturen til å takle de trafikale utfordringene i årene fremover. Den inkluderer et omfattende gang- og sykkelveisystem, en rekke nye rundkjøringer, en avlastningstunnel utenom sentrum og økt satsing på kollektivtrafikken.
Forutsetningen i regjeringens bompengeforlik om at kommunene skal dekke 20 % av investeringene i veipakken kan bety at det sendes en stor ekstraregning til kommunen. Hvilke konsekvenser dette vil ha er usikkert, og er helt nye forutsetninger som ikke lå der da pakken ble planlagt. Kommunen har enda ikke fått noen beskjed om hva et slikt krav vil innebære. Dette burde innbyggerne få avklart før valgdagen 9. september.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: I avtalen mellom regjeringspartia blir det føresett ein eigendel på 20 % i nye bypakker med investeringar på fylkeskommunale eller kommunale prosjekt. Eigendelen kan ikkje finansierast med bompengar. Utforminga av eigendelsordninga skal utgreiast nærmare, men skal takast i bruk før nye bypakkar leggjast fram.

Eg vil raskt kome tilbake til spørsmålet rundt eigenandel i eit eige brev til Harstad kommune.

Eg viser vidare til føringane som no vert lagt for bypakkar. Det er eit krav om at før pakkane leggast fram for Stortinget må det dokumenteres at inntektene frå pakken faktisk kan finansiere samtlige prosjekt som ligg i pakken, og at prosjekta fremgår i prioritert rekkefølge.

Basert på disse føringane må pakken gås gjennom før Samferdselsdepartementet tek endeleg stilling til pakken.

Eg vil orientere Harstad kommune også om dette i det nemnde brevet.