Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:2203 (2018-2019)
Innlevert: 29.08.2019
Sendt: 29.08.2019
Svart på: 05.09.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): I Verdal kommune er det for tiden svært høyt tap av sau til rovdyr, men sauebøndene opplever at fellingsarbeidet ikke er optimalt med tanke på ta ut skadevoldere og begrense tapet av sau.
Vil statsråden, gjennom fylkesmannen, sørge for at det viktige fellingsarbeidet i Verdal får de nødvendige økonomiske rammer og øvrige instrukser sånn at den pågående skadesituasjonen kan møtes av effektiv jakt?

Grunngiving

Trønder-Avisa melder 15/8 om en uholdbar og betent situasjon i Verdal. Torfinn Sivertsen, styremedlem i Nord-Trøndelag Sau og Geit, tror at tapene av sau til rovvilt kan dobles i 2019. I 2018 lå tapet på om lag 10 prosent av sauetallet på beite. Dette er en alvorlig krise for som kan true utmarksbeitet i Verdal.
Styret i sauavlslaget føler seg motarbeidet av både det lokale fellingslaget og administrasjonen i Verdal kommune. Sauavlslagets mener ifølge Trønder-Avisa at fellingslaget og kommunen trenerer jakta, for eksempel ved at fellingslaget ikke rykker ut, og det tilbringer for lite tid i felt.
Et vesentlig ankepunkt er at det fra administrativt hold ikke stilles store nok ressurser til rådighet for jakt, noe som gjør at innvilgede fellingstillatelser ikke kan utnyttes skikkelig. Fra saueavlslaget pekes det også på at laget får for lite informasjon – fellingslaget skal f.eks. ha funnet kadaver uten å melde fra til eier.
Et tredje forhold er at saueavlslaget mener at kommunen og jaktlaget har gjort for lite for å skaffe de riktige jakthundene til fellingsoppdragene.
Det skal ha vært flere episoder hvor det foreligger sterke indikasjoner på at det rovdyr i området (funn av kadaver, varsel fra radiobjeller og påfallende fugleaktivitet) uten at dette har ført til at fellingslaget har rykket ut.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: I begrunnelsen til spørsmålet peker representanten Arnstad på flere forhold som det er uenighet om mellom saueavlslaget og kommunen/kommunalt fellingslag. Dette er særlig knyttet til situasjoner hvor saueavlslaget mener det foreligger sterke indikasjoner på at det er rovdyr i området, uten at dette har ført til at det kommunale fellingslaget har rykket ut.Skadefelling av rovdyr i barmarkssesongen er vanskelig. Over tid er det imidlertid gjort mange erfaringer om hvilke metoder m.v. som fungerer mest effektivt. Dette er i 2019 sammenstilt i en veileder utarbeidet av Statens naturoppsyn i samarbeid med blant annet erfarne kommunale fellingsledere. Veilederen peker for eksempel på at det gjerne kan være enkle metoder som vurderes å være mest effektivt, slik som tradisjonell postering i nærheten av beitedyr og minst mulig forstyrrelser fra folk og hunder i terrenget. Videre er det slik at nærhet i tid og geografi til sikre observasjoner av det aktuelle rovdyret ofte er avgjørende for å ha en aktuell situasjon for iverksettelse av fellingsforsøk.Når skadesituasjoner oppstår er det lett å forstå at de som er berørt tenker at større ressurser og flere virkemidler, slik som for eksempel løse hunder og helikopter, må settes inn for å oppnå et raskt fellingsresultat. Likevel er det altså slik at det er tunge faglige argumenter og mye erfaring som ligger til grunn for vurderinger av når fellingsforsøk iverksettes, hvor mye ressurser som brukes og hvilke metoder som benyttes for å ha størst sannsynlighet for å ta ut det individet som gjør skade. Gjennom den nye skadefellingsveilederen har vi nå et godt faglig forankret veiledningsmateriell som er utarbeidet av profesjonelle aktører, og jeg mener det er riktig at de kommunale og interkommunale skadefellingslagene legger stor vekt på dette i gjennomføringen av fellingsoppdrag.