Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2205 (2018-2019)
Innlevert: 29.08.2019
Sendt: 30.08.2019
Svart på: 06.09.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Spørsmål

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): Lisenskontoret i Mo i Rana skal legges ned allerede i 2020. For å kompensere for de store utfordringene for de ansatte og for arbeidsmarkedet i kommunen, bestemte Kulturministeren at nasjonalbiblioteket skulle få 70 nye stillinger i samme kommune. Men det viser seg nå at det er svært få av Lisenskontorets 106 ansatte som kommer til å få en av disse.
Er det i tråd med ministerens intensjon og hva vil hun gjøre for å følge opp stortingets ønske om å tilføre andre statlige arbeidsplasser til Mo i Rana?

Grunngiving

Etter behandlingen av meldingen Mangfald og armlengdes avstand. Mediepolitikk for ei ny tid
Meld. St. 17 (2018-2019), Innst. 365 S (2018-2019) er det klart at NRK ikke lenger skal finansieres av lisens men over skatteseddelen, og Lisenskontoret i Mo i Rana legges ned i 2020. Dette var dramatiske nyheter for både NRK, de 106 ansatte, for kommunen, og også regionen hvor lisenskontoret er plassert.
Men som kompensasjon gav kulturministeren Nasjonalbiblioteket sin avdeling i Mo i Rana 70 nye stillinger. Dette beroliget både de berørte og politikere.
Derfor skrev en samlet familie og kulturkomite i sin innstilling i behandlingen av meldingen følgende:

«Komiteen er tilfreds med at deler av NRKs kostnadsreduksjon, gjennom nedleggingen av lisenskontoret i Mo i Rana, skal benyttes til å utvide virksomheten til Nasjonalbiblioteket samme sted. Komiteen vil allikevel presisere betydningen av tett dialog med NRK for å sikre at de tilsatte ved lisenskontoret blir ivaretatt på en best mulig.»

Etter å ha besøkt både Lisenskontoret og Nasjonalbiblioteket 28.8.19, forstår jeg at det vil være svært få av de ansatte på lisenskontoret som kommer til å få seg ny jobb hos Nasjonalbiblioteket. Det er stor forskjell på den kompetansen alle saksbehandlerne til Lisensavdelingen besitter versus den digitaliseringskompetansen som Universitetsbiblioteket kommer til å ha behov for. Derfor er det mange som ikke vil være kvalifiserte til de nye jobbene, i tillegg til at de nye jobbene ikke kan sammenlignes på en del områder, som lønn.
Dette var det familie- og kulturkomiteen på Stortinget fryktet og derfor understreket vi i merknadsform at regjeringen må gjøre en jobb for å legge flere oppgaver til Mo i Rana som kan gi de ansatte på lisenskontoret, gode alternative statlige arbeidsplasser:

«Komiteen viser til at avvikling av NRKs lisensavdelingen bare delvis vil kompenseres av nye stillinger ved Nasjonalbiblioteket. Det er videre usikkert om de nye stillingene treffer kompetanseprofilen til de 106 overtallige som har tung kompetanse på innkreving.
Komiteen har merket seg at det er identifisert muligheter for å tilføre Statens innkrevingssentral nye oppgaver som kan gi mer effektiv og enklere innkreving på vegne av staten. Det er videre muligheter for å styrke Navs fagmiljø i Mo i Rana innenfor elektronisk dokumentinnkreving som vil kunne ta unna et stort etterslep på dette området i staten.
Komiteen ber derfor regjeringen vurdere å legge flere oppgaver knyttet til innkreving eller dokumenthåndtering til Mo i Rana.»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV fremmet også følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen vurdere å legge flere oppgaver knyttet til innkreving eller dokumenthåndtering til Mo i Rana, og komme tilbake til Stortinget om saken på egnet vis.»

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Både regjeringen og Stortinget er enig i at det er viktig å sikre statlige arbeidsplasser i Mo i Rana når NRKs lisensavdeling legges ned. Etablering av 70 nye arbeidsplasser ved Nasjonalbiblioteket i Rana er et stort bidrag til dette. Samtidig innebærer dette et stort kulturløft for bevaring og digitalisering av kulturarvsmateriale i hele Norge.

Opprettelsen av 70 nye stillinger ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana utgjør ingen virksomhetsoverdragelse. NRK har gitt jobbgaranti til ansatte ved lisensavdelingen fram til 31. mars 2020. Ut over det har NRK i samarbeid med Nasjonalbiblioteket tilrettelagt for et kurs i digital billedbehandling som gjennomføres i høst. Det er stor interesse for kurset blant de ansatte.

De 70 stillingene som skal opprettes ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana er ennå ikke lyst ut. 50 stillinger vil bli lyst ut tidlig i oktober i år og resterende 20 stillinger i desember. Det er derfor for tidlig å vite noe sikkert om hvem som vil søke på og få disse jobbene. De nye stillingene opprettes for å styrke digitaliseringen av alle typer medier, dvs. papirbasert materiale, foto, lyd, video og film. Digitalisering av ulike medietyper tilsier at det vil være behov for ulike typer kompetanse. I dag jobber både faglærte og ufaglærte med digitalisering i Nasjonalbiblioteket, og en slik praksis vil også ligge til grunn når de nye stillingene skal besettes. Av de 70 stillingene vil det også være lederstillinger.

Jeg har merket meg komiteens merknader i Innst. 365 S(2018-2019) der komiteen ber regjeringen vurdere å legge flere oppgaver knyttet til innkreving eller dokumenthåndtering til Mo i Rana. Jeg vil ta komiteens merknader opp videre med finansministeren og arbeids- og sosialministeren.