Skriftleg spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:2251 (2018-2019)
Innlevert: 04.09.2019
Sendt: 05.09.2019
Svart på: 12.09.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Hvis det er slik at den nye kommuneloven ikke åpner for at ombudsstillinger kan unntas fra kommunedirektørens ansvar, vil statsråden vurdere et slikt unntak?

Grunngiving

Den nye kommuneloven legger det løpende personalansvaret for den enkelte ansatte direkte til kommunedirektøren, hvis ikke annet følger av lov. Ordninger som går ut på at ansatte ikke skal sortere under kommunedirektørens myndighet, må derfor bygge på en særskilt lovhjemmel. I kommuneloven er det slik særskilt hjemmel for revisor og kontrollutvalgssekretariat. Det er likevel et ønske fra noen kommuner om at ombud skal ligge under politisk ledelse og ikke under rådmannen.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Den nye kommuneloven ble vedtatt av Stortinget i juni 2018. Den er ikke trådt i kraft ennå, men mesteparten av loven trer i kraft i forbindelse med at de nyvalgte kommunestyrene og fylkestingene konstituerer seg etter høstens valg.

Jeg ser fram til at loven nå snart trer i kraft. Den skal øke det kommunale selvstyret, og den skal gi kommunene og fylkeskommunene en moderne og tilgjengelig lov, som de skal styre på grunnlag av.

Den nye kommuneloven legger personalansvaret for den enkelte ansatte til kommunedirektøren. Det var bred enighet om dette i utarbeidelsen og vedtakelsen av loven. Bakgrunnen for bestemmelsen er blant annet at den vil styrke det grunnleggende skillet mellom de folkevalgte og administrasjonen. Det at kommunedirektøren har ansvar for administrasjonen, tilsier at kommunedirektøren også har ansvaret for de som er ansatt i administrasjonen, og for at de rette personene blir ansatt.

Jeg har forståelse for at ombudsstillinger har et annet innhold enn andre stillinger i administrasjonen, og jeg ser at begrunnelsen for lovbestemmelsen ikke er like treffende når det gjelder slike stillinger. Dette er noe jeg vil følge opp og komme tilbake til Stortinget med eventuelle forslag til endringer.

Jeg nevner også at dette er en lovbestemmelse som ikke kan leses isolert, men må ses i sammenheng med at kommunestyret fortsatt vil ha ansvar for arbeidsgiverpolitikken, noe som blant annet gir kommunestyret mulighet til å opprette stillinger.