Skriftleg spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:2260 (2018-2019)
Innlevert: 06.09.2019
Sendt: 06.09.2019
Svart på: 12.09.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): På hvilken måte vil statsråden bidra til å gi hestenæringen i Norge bedre rammevilkår og vil statsråden ta i bruk de midler som er nødvendig for å beskytte norske spillselskap og enerettsmodellen ved å for eksempel geoblokke utenlandske spillselskap som til byr spill i Norge i strid med norsk lov,og hvilke andre midler vil statsråden ta i bruk dersom geoblokking ansees uegnet?

Grunngiving

Norsk Rikstoto melder om alvorlige bekymringer for hestesporten og hestenæringen i Norge når det nå foreslås spillgrenser i størrelsesorden 20.000 kr pr 30 dager.Det er tidligere blitt gjort tydelig fra hestenæringen at det er store utfordringer blant annet ved at færre velger å eie hest.Dette gjelder ikke bare trav og galopphester men også norske raser som Lyngshest som er i fare for å forsvinne.For at vi skal holde hestenæringen og hestesporten oppe må det også i denne nærinegn være rammevilkår som gjør det mulig å ikke bare beholde dagens nivå på næringen men det ligger også betydlige muligheter for å utvikle næringen utover de 16.000 arbeidsplassene som er i næringen idag. Arbeidsplasser som er svært viktige ikke minst i distriktene. Norsk Rikstoto har fulgt opp spillmeldingen og laget systemer for registrering osv for spillere og har ellers støttet enerettsmodellen som Stortinget har vedtatt.Omsetningen for Norsk Rikstoto går ned og det er to viktige faktorer som bidrar til dette,delvis er det kravet om registrering og delvis er det utenlandske ulisensierte spillselskap som tilbyr spill på hest i Norge. Tilsammen vil disse faktorene sammen med avgiften som Norsk Rikstoto må betale til staten gi store utfordringer for næringen og sette arbeidsplasser og utviklingen i næringen i fare. Dette har en samlet næring gitt klart uttrykk for gjentatte ganger.

Olaug V. Bollestad (KrF)

Svar

Olaug V. Bollestad: Jeg er kjent med de utfordringene for Norsk Rikstoto og norsk hestesport som representanten Lauvås omtaler i begrunnelsen for spørsmålet. Hovedhensynet bak enerettsmodellen er å sikre ansvarlig spill. Totalgrense for tap er et viktig ansvarlighetstiltak for å forebygge uheldig spilleatferd. Det er derfor nedfelt i konsesjonsvilkårene til Norsk Rikstoto at de skal ha etablert en slik grense innen 1. januar 2020. Jeg har nå fått Norsk Rikstotos forslag til håndtering av spørsmålet om tapsgrense og Lotteritilsynets vurdering av dette. Saken er til behandling i departementet, og jeg kan ikke forskuttere konklusjonen.Regjeringen har satt i verk en rekke tiltak for å styrke enerettsmodellen. Et forslag om å pålegge internettilbydere å opprette såkalt DNS-varsling som et informasjonstiltak, vil bli sendt på høring. DNS-varsling innebærer at de som besøker en nettside for et utenlandsk spillselskap opplyses om at nettsiden inneholder tilbud om pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Spilleren kan likevel velge å gå videre til nettsiden og benytte det uregulerte pengespilltilbudet. DNS-varsling vil ha samme informasjonsverdi som blokkering av tilgangen til nettsider, men er et mindre inngripende tiltak.Et lovforslag for å kunne stanse pengespillreklame i TV-kanaler som sender fra utlandet, har vært på høring i regi av Kulturdepartementet. Forslaget forventes å bli oversendt Stortinget tidlig i 2020.Det jobbes også med forslag til ny pengespillov som slår sammen dagens tre lover på pengespillfeltet. Loven skal styrke enerettsmodellen.