Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:2282 (2018-2019)
Innlevert: 13.09.2019
Sendt: 16.09.2019
Svart på: 20.09.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Områdegjennomgangen for bygg og eiendom i universitets- og høyskolesektoren er en del av en større gjennomgang, og fokus er på effektivisering framfor hvordan det kan drives best mulig forsking og undervisning.
Hvordan mener statsråden Statsbygg kan drive bedre pedagogisk og forskningsmessig utvikling ved NMBU, NTNU, UiB, UiT, NIH og UiO enn de selv gjør, og hvordan er dette i tråd med tverrpolitisk enighet om faglig autonomi i høyere utdanning?

Grunngiving

Viser til Dokument nr. 15:1757 (2018-2019) med skriftlig spørsmål om samme tema fra undertegnede til statsråden.
Viser videre til innlegg i Aftenposten 26. juni 2019 skrevet av S. Stølen, G. Lind og H. R. Mikalsen, der de blant annet skriver:
«Universitetene har bygget opp profesjonelle eiendomsavdelinger som er tett knyttet til kjernevirksomheten. Det gir en fleksibel og kostnadseffektiv eiendomsforvaltning som bidrar til oppfyllelse av universitetenes målsettinger. Eksempler på dette er utvikling av nye læringssentre og lokaler for sentre for fremragende forskning.”

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Jeg viser til mitt brev av 11.06.19 med skriftlig besvarelse av spørsmål fra stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand om områdegjennomgangen for bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor.Som representant Strand er gjort kjent med har denne regjeringen igangsatt flere områdegjennomganger av utvalgte politikkområder og/eller etater. Områdegjennomganger er et verktøy for systematisk arbeid med effektivisering og forbedring innenfor utvalgte områder, og kan brukes som beslutningsunderlag for strukturelle endringer i offentlig sektor.Én av de valgte områdegjennomgangene er knyttet til bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor. Som et ledd i denne gjennomgangen har regjeringen nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere hvorvidt Campus Ås bør innlemmes i statens husleieordning som forvaltes av Statsbygg. I tillegg skal alle departementer unntatt Forsvarsdepartementet kartlegge egen forvaltning av selvforvaltet eiendom i sin sektor.Disse prosessene vil gi innsikt i hvilke konsekvenser en eventuell forvaltningsoverføring av selvforvaltet areal til et annet forvaltningsregime vil ha for institusjonenes utøvelse av sitt samfunnsoppdrag. Kartleggingen skal belyse ulike forhold knyttet til både kostnadseffektivitet og formålseffektivitet.Universiteter og høyskoler disponerer i dag 3,5 millioner kvadratmeter areal. Av disse arealene er 928 000 kvadratmeter eller 26 prosent forvaltet av Statsbygg. Kunnskapsdepartementet har på nåværende tidspunkt ikke et grunnlag for å vurdere om, og i tilfelle hvordan den pedagogiske og forskningsmessige utviklingen ved universiteter og høyskoler påvirkes av ulike forvaltningsregimer. Faglig autonomi er for meg viktig å ivareta uavhengig av hvem som nå og i fremtiden forvalter eiendomsmassen.Regjeringen har ikke konkludert på fremtidige forvaltningsmodeller for areal i statlig sivil sektor. Jeg legger til grunn at prosessene i den pågående områdegjennomgangen vil gi et godt kunnskapsgrunnlag for regjeringens beslutning om fremtidig modell for selvforvaltet areal.