Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til samfunnssikkerhetsministeren

Dokument nr. 15:2295 (2018-2019)
Innlevert: 17.09.2019
Sendt: 17.09.2019
Svart på: 24.09.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Sykehuset Namsos har i dag en helikopterlandingsplass som ikke er funnet forsvarlig for landing av de de nye redningshelikoptrene AW101. Ørland redningssentral er snart operative med AW101, og dersom ny landingsplass ikke er på plass vil ikke sykehuset være i stand til å ta imot disse.
Når forventes det at Sykehuset Namsos har en forsvarlig helikopterlandingsplass, og hvilke andre sykehus er det i dag som mangler en forsvarlig helikopterlandingsplass eller som vil mangle det i nær framtid?

Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP)

Svar

Ingvil Smines Tybring-Gjedde: I forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 146 S (2010-2011) Anskaffelse av nye redningshelikoptre mv. i perioden 2013-2020, jf. Innst. 82 S (2011-2012), ble det vedtatt at Justis- og beredskapsdepartementet (JD) kan gjennomføre infrastrukturtiltak, herunder tilpasning av landingsmulighetene ved sykehus som benyttes av dagens redningshelikoptre.

Et utredningsarbeid, herunder dialog med relevante myndigheter, pågår i samarbeid med de regionale helseforetakene, Sykehusbygg, forsvarssektoren og JDs anskaffelsesprosjekt (NAWSARH) for å vurdere ulike løsninger for de aktuelle sykehusene (Ullevål, Rikshospitalet, St.Olavs hospital og Namsos). Det er variasjon i omfanget, men trolig må det foretas endringer i større eller mindre grad ved alle disse.

Når det gjelder tilpasningen av landingsplassen ved Namsos sykehus er det foreløpig ikke tatt en beslutning, men det planlegges for at de nye helikoptrene skal kunne lande ved de aktuelle sykehusene, ev. andre steder etter avtale med helseforetakene, i henhold til innfasingsplanen for helikoptrene.