Skriftleg spørsmål fra Trond Giske (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:206 (2019-2020)
Innlevert: 01.11.2019
Sendt: 01.11.2019
Svart på: 08.11.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Mener næringsministeren det er en del av forventningene til Telenors samfunnsansvar at de bidrar i samfunnets innsats mot spillavhengighet og ulovlig spillreklame?

Grunngiving

På kampanje.no 21.10. går Telenor kraftig ut mot Kulturministerens lovforslag som har som mål å hindre økt spillepress og spillavhengighet gjennom bl.a. å understreke TV-distributørenes medansvar for å motvirke ulovlig spillreklame.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Etter det jeg forstår knytter spørsmålet seg til en sak på kampanje.com relativt nylig med bakgrunn i konsekvenser av et lovforslag fra Kulturdepartementet om å begrense ulovlig markedsføring av pengespill i audiovisuelle medietjenester som sendes eller gjøres tilgjengelig fra utlandet. Telenor avga i juni i år et høringssvar til forslaget, hvor selskapet blant annet uttalte seg om praktiske muligheter til å gjennomføre forslaget.

Rammene for det statlige eierskapet har ligget fast i lang tid og på tvers av ulike regjeringer. Det statlige eierskapet skal forvaltes på en profesjonell måte i henhold til anerkjente prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. En slik eierskapsforvaltning er viktig for tilliten til det statlige eierskapet.

Dette innebærer blant annet, og det fremgår også av den gjeldende eierskapsmeldingen fra 2014 og av tidligere eierskapsmeldinger, at det bør være et klart skille mellom statens ulike roller. Dette er spesielt viktig i tilknytning til selskaper med statlig eierandel som opererer i konkurranse med private aktører i et marked. Det fremgår også av eierskapsmeldingen at for å unngå rollekonflikter vil det på områder hvor det er politiske mål være hensiktsmessig at disse målene i størst mulig grad søkes oppnådd ved hjelp av andre virkemidler enn statlig eierskap.

Det er innenfor disse rammene regjeringen har tydelige forventninger knyttet til selskapene med statlig eierandel sitt samfunnsansvar. Forventningene fremgår av den gjeldende eierskapsmeldingen, og innebærer blant annet at selskapene bør arbeide systematisk med sitt samfunnsansvar og at de bør være ledende på sine områder.

Det er styret og ledelsen i selskapene som har ansvaret for selskapenes drift og for operasjonelle vurderinger, herunder også for ev. høringssvar selskapene måtte avgi.