Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:621 (2020-2021)
Innlevert: 30.11.2020
Sendt: 01.12.2020
Svart på: 03.12.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Over seks år i kirkeasyl er en enorm lidelse i seg selv.
Hva vil statsråden foreta seg i forbindelse med at familien Collin Johnsen nå er gått inn i sitt syvende år i kirkeasyl i Norge?

Grunngiving

I Finnsnes kirke bor familien Collin Johnson. De består av mor, far og datter fra Sri Lanka. Familien kom til Norge i 2009 og har de siste 6 årene bodd i Finnsnes kirke. Så vidt vi kjenner til er dette de eneste som i dag er i kirkeasyl i Norge, og ministeren skal være informert om saken.
Som så mange andre mennesker på flukt kom familien til Norge med lav tillit til offentlige myndigheter. Familien fortalte derfor ikke i det første asylintervjuet med UDI om faren og datterens tilknytning til LTTE. Faren i familien har jobbet som journalist for LTTEs radio og datteren jobbet i LTTEs bank. Da de fikk avslag på søknad om oppholdstillatelse har de fortalt om denne tilknytningen. Etter dette har det blitt brukt imot dem at de ikke fortalte hele sannheten på det første asylintervjuet, til tross for at informasjonen etter første asylintervju kan bevises.
Tilknytningen familien hadde til tamiltigrene gjør det farlig for dem å vende tilbake til hjemlandet sitt. En av sønnene i familien sitter fengslet i Sri Lanka, og den andre har fått oppholdstillatelse i Canada.
Norge skal gi asyl til mennesker som defineres som flyktninger ifølge FNs flyktningkonvensjon og til de mennesker som står i fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending til landene de kom ifra.
Familien er nå på syvende året i kirkeasyl, en uholdbar humanitær situasjon i seg selv.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Etter gjeldende organisering på utlendingsfeltet er det Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) som vurderer om vilkårene for å få beskyttelse etter utlendingsloven er oppfylt. Et endelig avslag fra klageinstansen UNE kan bringes inn for norske domstoler for å få prøvd gyldigheten av utlendingsmyndighetens vedtak.

Ut fra hva som er kjent gjennom medieomtale skal familien Collin Johnsens sak være behandlet både av tingretten og av lagmannsretten. Begge instanser har gitt UNE medhold i at avslaget på asylsøknadene deres ikke er ugyldig. Høyesterett skal også senere ha forkastet familiens anke.

Jeg viser til at Stortinget har bestemt at verken jeg som statsråd eller departementet kan gripe inn i eller påvirke utfallet i enkeltsaker. Å søke tilhold i en kirke i den hensikt å unngå tvangsretur er noe familien selv har valgt fremfor å returnere til hjemlandet – noe de er forpliktet til etter norsk lov etter å ha fått endelig avslag på søknaden om beskyttelse.