Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1693 (2020-2021)
Innlevert: 18.03.2021
Sendt: 18.03.2021
Svart på: 25.03.2021 av næringsminister Iselin Nybø

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Når blir det presentert en søknadsordning for dekning av tapt varelager for perioden november 2020 til februar 2021; hvordan vil ordningen innrettes og hvor raskt vil virksomheter som søker kunne få utbetalt dekning av slike tap, og når vil regjeringen presentere kompensasjonsordningen fra stønadsmåned mars der kostnader til tapt varelager er inkludert?

Grunngiving

Mange virksomheter i store områder av Norge er nok en gang hardt rammet av nye inngripende smittevernrestriksjoner som innføres på kort varsel.
Ved Stortingets behandling av prop. 79 S (2020-2021) om økonomiske tiltak i møte med pandemien, innst. 233 S (2020-2021), ble det fattet vedtak om at kostnader til tapt varelager forårsaket av utgått dato som følge av smittevernrestriksjoner skal kunne inkluderes i kompensasjonsgrunnlaget fra stønadsmåned mars. Det ble videre vist til at endringen må godkjennes av ESA. Stortingsflertallet vedtok videre at:

«Virksomheter som kan dokumentere stort tapt varelager som følge av smittevernrestriksjoner i perioden november til februar, skal kunne søke om kompensasjon for dette.»

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Departementet har innledet dialog med ESA om forlengelse av kompensasjonsordningen for perioden mars–juni 2021. Det kan tenkes at det statsstøtterettslige hjemmelsgrunnlaget for dekning av tapt varelager vil måtte være et annet enn for den generelle kompensasjonsordningen. Vi vil forsøke å inkludere kostnader til tapt varelager i søknadsløsningen for kompensasjonsordningen slik at støtten i praksis beregnes som om den var en del av kompensasjonsordningen. Når det kan åpnes for søknader, avhenger av om det oppstår utfordringer i notifikasjonsprosessen, men det tas sikte på å åpne for søknader for tilskuddsperioden mars–april i andre halvdel av mai.

Når det gjelder en søknadsbasert ordning for kompensasjon av stort tapt varelager som følge av smittevernrestriksjoner i perioden november til februar, arbeider departementet med dette nå. Den nærmere innretning er for tiden under vurdering. Også her vil notifiseringsprosessen med ESA og det praktiske med å sette opp en løsning, ta noe tid. Departementet vil også måtte fremme et bevilgningsforslag for ordningen til Stortinget.