Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:2276 (2020-2021)
Innlevert: 25.05.2021
Sendt: 26.05.2021
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Svart på: 01.06.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Er norske banker pliktige til å avslutte kundeforholdet til kunder som forsøker å benytte betalingskortene/kontoen sin til å spille hos utenlandske spillselskaper, noe som er lovlig for nordmenn å gjøre?

Grunngiving

Det er fullt lovlig for nordmenn å spille på nettsidene til utenlandske spillselskaper, men vi har et betalingsformidlingsforbud som gjør at norske banker ikke kan formidle betalinger til disse spillselskapene.
I svar på skriftlig spørsmål om betalingsformidlingsforbudet fra stortingsrepresentant Silje Hjemdal datert 29.11.2020, skrev kulturminister Abid Raja blant annet at:

"Betalingsformidlingsforbudet, som håndheves av Lotteritilsynet, innebærer bare et påbud om stans av konkrete transaksjoner."

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Spørsmålet er rettet til finansministeren, men besvares av meg siden finansavtaleloven hører under Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde.

Det følger av forskrift 19. februar 2010 nr. 184 om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse § 4 at det er forbudt for foretak som yter betalingstjenester i Norge, å yte betalingstjenester ved innskudd til og utbetaling fra pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Jeg er ikke kjent med lovbestemmelser som uttrykkelig pålegger norske banker å avslutte kundeforholdet alene av den grunn at kunden forsøker å benytte sitt betalingskort eller sin konto til å spille hos utenlandske spillselskaper.

En plikt for en bank til å avvikle et kundeforhold kan følge av hvitvaskingsloven § 24 fjerde ledd. Vilkåret etter denne bestemmelsen er at kundetiltak som banken er pålagt etter § 24 som ledd i løpende oppfølgning, ikke kan gjennomføres.

Finansavtaleloven § 21 oppstiller en begrensning for en banks adgang til å avslutte et kundeforhold. Det følger av denne bestemmelsen at dersom det er avtalt i rammeavtalen, kan banken si opp en rammeavtale som er inngått på ubestemt tid, og som det ikke er avtalt bindingstid for. Oppsigelse må gis med minst to måneders varsel, og det må foreligge saklig grunn. Videre kan banken heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kundens side.

Om de nevnte bestemmelsene kan gi grunnlag for å avslutte et kundeforhold, vil bero på en konkret vurdering.