Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:3013 (2020-2021)
Innlevert: 29.09.2021
Sendt: 29.09.2021
Svart på: 05.10.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Morten Stordalen (FrP)

Spørsmål

Morten Stordalen (FrP): Vil helseministeren vurdere regelverksendringer på bakgrunn av at norske kommuner ikke lar allmennleger i privat sektor få spesialisere seg innen allmennmedisin?

Grunngiving

Den nye spesialistforskriften trådte i kraft i 2017 og beskriver hvem som har ansvar for hva i gjennomføringen av spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen i allmennmedisin ble inkludert i spesialistforskriften i 2019. I forskriften fremgår det at kommunen er ansvarlig for å bidra til helhetlige utdanningsløp på tvers av kommuner, private aktører, andre aktuelle aktører og læringsarenaer i spesialisthelsetjenesten.
Helsedirektoratet legger rammer, registrerer kommunene etter søknad og godkjenner leger i spesialisering (LIS). Ansvaret for spesialiseringsløpet ligger hos kommunene, og det er bare kommuner som kan bli registrert som utdanningsvirksomheter for utdanning i allmennmedisin.
Etter at kommunene fikk ansvaret for spesialiseringen i allmennmedisin, ble allmennleger ansatt i private bedrifter i praksis ekskludert fra å kunne spesialisere seg, ifølge en artikkel i Dagens Medisin torsdag 23. september. Volvat, som tidligere har hatt spesialiseringsforløp, ønsker å bidra til å spesialisere allmennlegene, men blir avskåret fra dette fordi legene tvinges til å delta i fastlegeordningen for å oppnå sin spesialitet.
Dr. Dropin opplever også den offentlige forvaltningen som låst, og at dagens ordning er urimelig og ødeleggende for spesialiseringsmulighetene for de private allmennlegene – legene får ikke spesialisert seg, selv om de gjennom sitt arbeid kvalifiserer til mange av læringsmålene i forskriften.
På lederplass samme dag foreslår Dagens Medisin at kommuner og private setter seg ned og snakker sammen, og at idelogien legges igjen på venterommet. Ved å legge til rette at allmennleger i privat sektor får spesialisert seg innen allmennmedisin mener fagbladet at vi i beste fall kan få flere som ønsker å jobbe som fastlege i en kommune i fremtiden og i verste fall sikre at de pasientene som likevel velger å bruke private legetjenester, møtes av en lege som har de nødvendige verktøyene for å kunne ta kloke valg.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Spesialistutdanningen i allmennmedisin er regulert i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften). Med fastsettelse av forskriften ønsket departementet en ny ordning for spesialistutdanningen og spesialitetsstruktur som var framtidsrettet. Ansvar og oppgaver ble tydelig plassert i den nye ordningen ved at de ulike aktørene fikk definerte oppgaver i en helhetlig spesialistutdanning. De sentrale målene for omleggingen var god kvalitet og oppdatert kunnskap i spesialist-

utdanningen og helhetlige utdanningsløp for å sørge for tilgang til nye spesialister i henhold til behovene. Videre skal hovedansvaret for å gjennomføre spesialiseringen ligge til tjenesten, mens hovedansvaret for innholdet og kvaliteten i utdanningen skal ligge til myndighetene. Forskriften er innrettet etter disse målene.

Spesialistforskriften § 2 regulerer grunnleggende sider ved spesialistutdanningen av leger. Her reguleres blant annet utdanningens lengde, utdanningens tre deler, kravet om veiledning og supervisjon, kravet om at den vesentlige delen av utdanningen skal gjennomføres ved en godkjent utdanningsvirksomhet eller tilknyttet registrert utdanningsvirksomhet, samt kravet om at utdanningen skal baseres på forskriftens læringsmål. Spesialistutdanningen for leger omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minimum seks år og seks måneder etter tildelt autorisasjon eller lisens.

Det ligger i dag til rette for at kommuner som registrerte utdanningsvirksomheter kan inngå avtaler med private eller ideelle utdanningsvirksomheter om å tilby relevante læringsmål i spesialistutdanningen i allmennmedisin. Det betyr at Volvat og Dr. Dropin kan inngå samarbeid med kommuner om dette. For å bli spesialist i allmennmedisin kreves det at legen arbeider en lengre periode i åpen uselektert allmennpraksis. Dette betyr en praksis uten seleksjon av pasientgrunnlaget, hverken på diagnose eller økonomisk evne, og med ansvar for oppfølging over tid. Dette oppnås i en kommunal fastlegepraksis.