Munnleg spørsmål fra Per Ove Width (FrP) til forsvarsministeren

Om å garantere Norges forhold til NATO og at en eventuell flytting av FOHK fra Jåttå til Bodø ikke vil medføre at NATO vurderer sin tilstedeværelse

Datert: 05.03.2008
Svart på: 05.03.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Ove Width (FrP)

Spørsmål

Per Ove Width (FrP): I forbindelse med kommende langtidsproposisjon for Forsvaret har det framkommet en rekke antydninger om hvilke omlegginger som vil bli foreslått gjennomført. Da må jeg spørre statsråden: Hvordan skal Stortinget kunne treffe riktige beslutninger når vi ikke kjenner kostnadene vedrørende forslagene? Og når vil Stortinget bli forelagt de fullstendige kostnadsberegningene, som er foretatt i forbindelser med FS07 og den kommende langtidsproposisjonen?

I FS07 foreslås det også å flytte FOHK fra Jåttå til Bodø. Det er ingen tvil om at kostnadene ved en slik flytting vil bli meget store. I flere medier er det framkommet at NATO har henvendt seg til Norge og forklart at en slik flytting vil medføre at NATO vil måtte vurdere sin tilstedeværelse i Norge. Kan statsråden garantere Norges forhold til NATO og at NATOs tilstedeværelse er avklart og ikke vil medføre en endret status ved en eventuell flytting fra Jåttå til Bodø?


Les heile debatten