Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til arbeids- og sosialministeren

Om hvordan regjeringen arbeider med den videre oppfølgingen av vedtaket om å utarbeide tydeligere retningslinjer for Nav som sikrer at fellesskapet ikke betaler livsopphold til personer som kan, men ikke vil delta i arbeid eller aktivitet av religiøse eller ideologiske årsaker

Datert: 23.05.2019
Svart på: 29.05.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Under behandlingen av Meld. St. 30 (2015–2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk vedtok Stortinget i juni 2016 det enstemmige forslaget fra kommunal- og forvaltningskomiteen om at "Stortinget ber regjeringen utarbeide tydeligere retningslinjer for Nav som sikrer at fellesskapet ikke betaler livsopphold til personer som kan, men ikke vil delta i arbeid eller aktivitet av religiøse eller ideologiske årsaker".

Hvordan vurderer statsråden at situasjonen er på dette området i dag, og hvordan arbeider regjeringen med den videre oppfølgingen av vedtaket?


Les heile debatten