Stortingsvedtak

Avgrens utvalet

Budsjettvedtak

 • Nasjonalbudsjettet 2016

  Meld. St. 1 (2015-2016), Innst. 2 S (2015-2016), Vedtak 66

  03.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Nasjonalbudsjettet 2016

  Meld. St. 1 (2015-2016), Innst. 2 S (2015-2016), Vedtak 67

  Andre fullmakter Stortinget samtykker at Finansdepartementet i 2016 kan: - 1. ta opp nye langsiktige innenlandske statslån til et beløp inntil 75 000 mill. kroner. - 2. ha utestående kortsiktige markedslån til et beløp inntil 125 000 mill. kroner. - 3. ta imot innskudd i form av kontolån fra statsinstitusjoner og statlige fond, og fra institusjoner som kan bli pålagt å plassere likviditet som kontolån til staten. inngå rentebytteavtaler og tilsvarende derivatavtaler.
  03.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Nasjonalbudsjettet 2016

  Meld. St. 1 (2015-2016), Innst. 2 S (2015-2016), Vedtak 106

  Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet, for det materiellet som inngår i statens trafikkavtale med NSB AS, i 2016 kan: - 1. Gi NSB AS en restverdigaranti for bokførte verdier på inntil 6 162 mill. kroner. - 2. Gi NSB AS ytterligere restverdigaranti på oppgraderinger og nyinvesteringer innenfor en ramme på inntil 2 620 mill. kroner knyttet til Gjøvikbanen, Vossabanen og kapasitetsøkning Østlandet, Trønderbanen, Eidangerparsellen og ERTMS. Det legges til grunn 75 pst. restverdigaranti.
  03.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 14 S (2015-2016), Vedtak 153

  Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2016: 1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner og kap. 324 Scenekunstformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner. 3. Det offentlige driftstilskuddet til region- og distriktsoperatiltak fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 324 Scenekunstformål, post 73 Region- og distriktsopera.
  09.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 14 S (2015-2016), Vedtak 155

  Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2016 kan selge statens aksjer i Filmparken AS.
  09.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 14 S (2015-2016), Vedtak 142

  09.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 14 S (2015-2016), Vedtak 143

  Stortinget samtykker i at: - 1. fra 1. januar 2016 blir maksimalprisen for foreldrebetalingen for et heldags ordinært barnehagetilbud fastsatt til 2 655 kroner per måned og 29 205 kroner per år, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1. - 2. fra 1. august 2016 gis det fritak i foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer per uke til alle 3-, 4- og 5-åringer i husholdninger med skattepliktig kapital- og personinntekt under 417 000 kroner per år, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 3.
  09.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 14 S (2015-2016), Vedtak 144

  09.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 14 S (2015-2016), Vedtak 145

  Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2016 i medhold av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd § 10 kan utbetale barnetrygd med 11 640 kroner per barn per år. Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til utvidet stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad etter folketrygdloven, og som har barn i alderen 0–3 år, har rett til et småbarnstillegg på 7 920 kroner per år. Dette tillegget gjelder per enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0–3 år vedkommende faktisk forsørger.
  09.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 14 S (2015-2016), Vedtak 146

  09.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 14 S (2015-2016), Vedtak 147

  09.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 14 S (2015-2016), Vedtak 156

  Stortinget samtykker i at Norsk kulturråd i 2016 kan omdisponere bevilgningene mellom 55-postene på kapitlene 320, 322, 323, 324, 326 og 328.
  09.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 14 S (2015-2016), Vedtak 148

  Bufetat kan anmode Statsbygg om å selge eiendommer som etaten leier av Statsbygg gjennom langsiktige leiekontrakter og som har stått tomme over tid. Dersom salgssummen er lavere enn bokførte verdier på noen av eiendommene, samtykker Stortinget i at tapet dekkes dels av gevinst fra salg av andre eiendommer som har stått tomme over tid og dels ved at samlet netto tap belastes Bufetat i 2016 og 2017 opp til et beløp som tilsvarer samlet bortfalt husleie.
  09.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 14 S (2015-2016), Vedtak 149

  09.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 14 S (2015-2016), Vedtak 150

  09.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 14 S (2015-2016), Vedtak 151

  09.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 14 S (2015-2016), Vedtak 152

  Stortinget samtykker i at Kongen i 2016 kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med større utenlandske utstillinger i Norge innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som til enhver tid ikke må overstige 12 000 mill. kroner.
  09.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 14 S (2015-2016), Vedtak 154

  Stortinget samtykker i at for 2016 skal: - 1. gebyret for merking og registrering av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være 0,60 kroner. Kulturdepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfeller. - 2. avgiften pr. videogram for omsetning i næring være 3,50 kroner. - 3. kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være 2 577 kroner ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.
  09.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 7 S (2015-2016), Vedtak 167

  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 7 S (2015-2016), Vedtak 168

  10.12.2015 | Budsjettvedtak