EØS-komiteens beslutning om forbrukervern

Prop. 38 S (2009-2010), Innst. 113 S (2009-2010)

Vedtak 138

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 86/2009 av 3. juli 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/122/EF om forbrukervern (avtaler om deltidsbruksrett, langtidsferieprodukter, videresalg og bytte).