Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring - oppdatert

Dokument 3:11 (2017-2018), Innst. 88 S (2018-2019)

Vedtak 99

Dokument 3:11 (2017–2018) – Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring – vedlegges protokollen.

Vedtak 100

Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig og svært alvorlig at regjeringen ikke har fulgt godt nok opp arbeidet med objektsikring hva gjelder grunnsikring av skjermingsverdige objekter og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra politiet og Forsvaret ved Heimevernet, samt at det har vært gitt mangelfull informasjon til Stortinget om utsettelser og kostnader.