Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2018

Dokument 9 (2018-2019), Innst. 341 S (2018-2019)

Vedtak 580

Dokument 9 (2018–2019) – Rapport fra Norges Banks representantskap for 2018 – vedlegges protokollen.