Endringer i statsbudsjettet 2021 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD, KLD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med pandemien)

Prop. 79 S (2020-2021), unntatt kap. 605, 634, 2650 og 2651, Innst. 233 S (2020-2021)

Vedtak 658

Stortinget ber regjeringen umiddelbart foreslå tiltak som kan avhjelpe situasjonen med ekstraordinært høye strømutgifter, og raskt komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Vedtak 659

Stortinget ber regjeringen følge situasjon for event-bransjen og andre i arrangørbransjen nøye og komme tilbake til Stortinget med forslag til ytterligere bevilgninger ved behov.

Vedtak 660

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en løsning for å redusere inntektstapet til de norske destinasjonsselskapene enten ved å innarbeide medlemskontingent/partnerbidrag som faste unngåelige kostnader i kompensasjonsordningen eller som et eget tilskudd til destinasjonsselskapene.

Vedtak 661

Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med forslag til reduserte fergetakster allerede for inneværende år, og en forpliktende plan for halvering av fergepriser på både riksveg- og fylkesvegsamband. Løsninger for lavere takster for pendlere skal prioriteres og reduksjonen skal finansieres av staten.

Vedtak 662

I statsbudsjettet for 2021 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1142

Landbruksdirektoratet

78

Tilskudd til omstilling ved avvikling av pelsdyrhold, kan overføres,økes med

25 000 000

fra kr 20 000 000 til kr 45 000 000

Vedtak 663

I statsbudsjettet for 2021 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

581

Bolig- og bomiljøtiltak

70

Bostøtte, overslagsbevilgning, økes med

260 000 000

fra kr 3 044 608 000 til kr 3 304 608 000»

Vedtak 664

Stortinget ber regjeringen i kompensasjonsordningen for næringslivet inkludere kostnader til tapt varelager forårsaket av utgått dato som følge av smittevernrestriksjoner i kompensasjonsgrunnlaget fra stønadsmåned mars. Virksomheter som kan dokumentere stort tapt varelager som følge av smittevernrestriksjoner i perioden november til februar, skal kunne søke om kompensasjon for dette.

Vedtak 665

I statsbudsjettet for 2021 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

140

Utenriksdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

12 000 000

fra kr 136 142 000 til kr 148 142 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

69

Tiltak for fullføring av videregående opplæring,økes med

100 000 000

fra kr 691 500 000 til kr 791 500 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

65 (Ny)

Tilskudd til nye og utvidete sommerskoletilbud ifb. koronaepidemien, bevilges med

500 000 000

241

Felles tiltak for fagskoler

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

10 000 000

fra kr 31 692 000 til kr 41 692 000

257

Kompetanseprogrammet

70

Tilskudd, kan overføres,økes med

190 000 000

fra kr 376 134 000 til kr 566 134 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler,økes med

124 000 000

fra kr 38 808 991 000 til kr 38 932 991 000

70

Private høyskoler,økes med

16 000 000

fra kr 1 901 329 000 til kr 1 917 329 000

275

Tiltak for høyere utdanning og forskning

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21,økes med

78 500 000

fra kr 97 843 000 til kr 176 343 000

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter,økes med

3 000 000

fra kr 305 591 000 til kr 308 591 000

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd, kan overføres,økes med

135 000 000

fra kr 6 035 134 000 til kr 6 170 134 000

62

Kommunale innvandrertiltak,økes med

25 000 000

fra kr 250 006 000 til kr 275 006 000

71

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjoner,økes med

30 000 000

fra kr 173 748 000 til kr 203 748 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere,økes med

10 000 000

fra kr 32 463 000 til kr 42 463 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere,økes med

120 000 000

fra kr 1 060 508 000 til kr 1 180 508 000

325

Allmenne kulturformål

77

Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19,økes med

650 000 000

fra kr 2 250 000 000 til kr 2 900 000 000

440

Politiet

1

Driftsutgifter,økes med

70 000 000

fra kr 19 784 313 000 til kr 19 854 313 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter,økes med

44 400 000

fra kr 951 465 000 til kr 995 865 000

60

Refusjoner til kommunene,økes med

460 000 000

fra kr 120 000 000 til kr 580 000 000

455

Redningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter,økes med

2 500 000

fra kr 29 707 000 til kr 32 207 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd,økes med

40 000 000

fra kr 377 978 000 til kr 417 978 000

490

Utlendingsdirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak,økes med

26 159 000

fra kr 575 789 000 til kr 601 948 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak,økes med

1 206 000

fra kr 149 329 000 til kr 150 535 000

553

Regional- og distriktsutvikling

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling,økes med

76 000 000

fra kr 780 770 000 til kr 856 770 000

68 (Ny)

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, bevilges med

1 750 000 000

560

Samiske formål

50

Samisk språk, kultur og samfunnsliv,økes med

4 000 000

fra kr 539 013 000 til kr 543 013 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd,økes med

500 000 000

fra kr 139 545 158 000 til kr 140 045 158 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd,økes med

200 000 000

fra kr 37 216 160 000 til kr 37 416 160 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

3 000 000

fra kr 5 929 000 til kr 8 929 000

710

Vaksiner mv.

22

Salgs- og beredskapsprodukter m.m.,økes med

36 000 000

fra kr 144 325 000 til kr 180 325 000

23

Vaksiner og vaksinasjon mot covid-19,reduseres med

535 000 000

fra kr 3 770 000 000 til kr 3 235 000 000

732

Regionale helseforetak

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres,økes med

72 700 000

fra kr 58 657 436 000 til kr 58 730 136 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres,økes med

25 600 000

fra kr 20 658 153 000 til kr 20 683 753 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres,økes med

19 400 000

fra kr 15 618 812 000 til kr 15 638 212 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres,økes med

17 300 000

fra kr 13 953 434 000 til kr 13 970 734 000

740

Helsedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

75 000 000

fra kr 49 235 000 til kr 124 235 000

761

Omsorgstjeneste

68

Kompetanse og innovasjon,økes med

30 000 000

fra kr 489 591 000 til kr 519 591 000

762

Primærhelsetjeneste

63

Allmennlegetjenester,økes med

106 000 000

fra kr 854 787 000 til kr 960 787 000

765

Psykisk helse, rus og vold

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72,økes med

100 000 000

fra kr 186 749 000 til kr 286 749 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres,økes med

10 000 000

fra kr 230 507 000 til kr 240 507 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21,økes med

2 500 000

fra kr 486 245 000 til kr 488 745 000

73

Utviklingstiltak mv.,økes med

2 000 000

fra kr 177 459 000 til kr 179 459 000

846

Familie- og oppveksttiltak

61

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, kan nyttes under post 71,økes med

20 000 000

fra kr 516 597 000 til kr 536 597 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak

71

Tilskudd til Reisegarantifondet,økes med

78 000 000

fra kr 104 000 000 til kr 182 000 000

868

Forbrukertilsynet

1

Driftsutgifter,økes med

10 000 000

fra kr 104 493 000 til kr 114 493 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet

80

Kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft,økes med

240 000 000

fra kr 480 000 000 til kr 720 000 000

82

Midlertidig støtteordning for publikumsåpne arrangementer,økes med

260 000 000

fra kr 350 000 000 til kr 610 000 000

85

Midlertidig kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien, overslagsbevilgning,økes med

4 095 000 000

fra kr 5 960 000 000 til kr 10 055 000 000

90 (Ny)

Hybridlån til Norwegian Air Shuttle ASA,bevilges med

1 500 000 000

91 (Ny)

Obligasjonslån til Norwegian Air Shuttle ASA,,bevilges med

3 000 000 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

72

Tilskudd til dekning av tap,økes med

75 500 000

fra kr 35 000 000 til kr 110 500 000

1315

Tilskudd til Avinor AS

70 (Ny)

Tilskudd,bevilges med

2 750 000 000

1352

Jernbanedirektoratet

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres,økes med

100 000 000

fra kr 4 559 900 000 til kr 4 659 900 000

1473

Kings Bay AS

70

Tilskudd,økes med

20 600 000

fra kr 36 010 000 til kr 56 610 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter,økes med

5 000 000

fra kr 608 904 000 til kr 613 904 000

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 45, 60 og 72,økes med

10 000 000

fra kr 199 780 000 til kr 209 780 000

25

Krise- og hastetiltak i forbindelse med flom- og skredhendelser, kan overføres,økes med

150 000 000

fra kr 44 955 000 til kr 194 955 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter,økes med

1 000 000

fra kr 399 680 000 til kr 400 680 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning,økes med

798 800 000

fra kr 7 815 409 000 til kr 8 614 209 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning,økes med

28 800 000

fra kr 602 555 000 til kr 631 355 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning,økes med

1 900 500 000

fra kr 32 351 302 000 til kr 34 251 802 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon – prosjekter, fond,økes med

1 600 000 000

fra kr 852 500 000 til kr 2 452 500 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning,økes med

175 000 000

fra kr 23 182 000 000 til kr 23 357 000 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt,reduseres med

28 000 000

fra kr 1 317 674 000 til kr 1 289 674 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

70

Allmennlegehjelp,økes med

125 000 000

fra kr 5 410 825 000 til kr 5 535 825 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag,økes med

12 000 000

fra kr 202 345 000 til kr 214 345 000

3710

Vaksiner mv.

3

Vaksinesalg,økes med

36 000 000

fra kr 145 011 000 til kr 181 011 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

90

Redusert lån og rentegjeld,reduseres med

219 000 000

fra kr 12 365 062 000 til kr 12 146 062 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend,økes med

748 800 000

fra kr 5 973 912 000 til kr 6 722 712 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift,reduseres med

200 000 000

fra kr 324 637 100 000 til kr 324 437 100 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter,økes med

29 900 000

fra kr 2 509 820 000 til kr 2 539 720 000

Vedtak 666

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2021 kan pådra staten forpliktelser ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye forpliktelser og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

25

Krise- og hastetiltak i forbindelse med flom- og skredhendelser

120 mill. kroner

Vedtak 667

Endring i statlige eierposter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021 kan redusere deltakelsen i hybridlån og obligasjonslån utstedt av Norwegian Air Shuttle ASA helt eller delvis.

Vedtak 668

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021 kan redusere grensen for maksimal støtte per kalendermåned per foretak/konsern med inntil 30 mill. kroner til 50 mill. kroner, og innslagspunktet for avkorting med inntil 10 mill. kroner til 20 mill. kroner for den midlertidige kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien.

Vedtak 669

Stortinget ber regjeringen gjennomgå filminsentivordningen og komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med forslag til hvordan ordningen kan styrkes.

Vedtak 670

Stortinget ber regjeringen så snart som mulig komme tilbake på egnet måte med et forslag om en midlertidig ordning der staten bidrar til å reetablere et fungerende garantimarked for pakkereiser.

Vedtak 671

Stortinget ber regjeringen komme raskt tilbake til Stortinget hvis det skulle være behov for ytterligere midler for å sikre drift av Haugesund og Torp lufthavner.

Vedtak 672

Stortinget ber regjeringen sørge for at Flytoget omfattes av ordningen med offentlig kjøp som kompensasjon for tapte billettinntekter, på lik linje med øvrige togselskaper.