Vedtak til lov om endringer i finansforetaksloven (forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i forsikringsfremmed virksomhet)

I Stortingets møte 8. november 2018 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringer i finansforetaksloven (forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i forsikringsfremmed virksomhet)

I

I lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern gjøres følgende endringer:

§ 13-9 andre ledd oppheves.
Nåværende tredje ledd blir andre ledd.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Tone Wilhelmsen Trøen

president