Lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Dette dokument

År 2003 den 2. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) gjøres følgende endring:

I

§ 23-2 sjuende ledd annet punktum skal lyde:

Bortfallet av avgiftsplikt etter første punktum gjelder bare når slik lønn fra husholdningen ikke overstiger 50 000 kroner i inntektsåret.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2004.

Ågot Valle Sigvald Oppebøen Hansen
president sekretær