5.3.1 Post 72 EØS-finansieringsordningen, kan overføres, og post 73 Den norske finansieringsordningen, kan overføres

5.3.1.1 Sammendrag

Bevilgningene til utbetaling av norske bidrag under EØS-finansieringsordningene for perioden 2004–2009 foreslås redusert med til sammen 475 mill. kroner.

For EØS-finansieringsordningen under post 72 anslås bevilgningsbehovet i 2010 å bli redusert med 277 mill. kroner. Reduksjonen har bakgrunn i lavere anslag for utbetalinger i 2010, samt lavere eurokurs enn det som lå til grunn for saldert budsjett 2010. For den norske finansieringsordningen under post 73 anslås bevilgningsbehovet i 2010 å bli redusert med 198 mill. kroner. Reduksjonen skyldes lavere eurokurs enn det som lå til grunn for saldert budsjett 2010.

Det foreslås å redusere bevilgningen under post 72 med 277 mill. kroner, til 1 338 mill. kroner.

Det foreslås å redusere bevilgningen under post 73 med 198 mill. kroner, til 1 262 mill. kroner.

5.3.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

5.3.2 Nye EØS-finansieringsordninger 2009–2014

5.3.2.1 Sammendrag

I forbindelse med EØS-utvidelsene i 2004 og 2007 med 12 nye medlemsland i Sentral-Europa ble det opprettet finansieringsordninger med formål å bidra til sosial og økonomisk utjevning i et utvidet Europa, samt Hellas, Portugal og Spania. Avtaleperioden for finansieringsordningene utløp 30. april 2009. Det vil imidlertid påløpe prosjektkostnader til og med 2012.

Forhandlingene om en ny EØS-finansieringsordning og en ny norsk finansieringsordning for perioden 1. mai 2009 til 30. april 2014 ble formelt avsluttet 18. desember 2009 ved at partenes forhandlingsledere paraferte utkastene til avtaletekster. Avtalene forventes undertegnet i løpet av første halvår 2010. For ikke å forsinke ikrafttredelsen fra norsk side, tar regjeringen våren 2010 sikte på å legge fram en egen proposisjon for Stortinget om tilslutning til avtalen.

Avtalen om EØS-finansieringsordningene for perioden 2009–2014 innebærer at EØS/EFTA-statene forplikter seg til å bidra med 988,5 mill. euro, tilsvarende om lag 7,9 mrd. kroner til de 12 nye medlemslandene i Sentral-Europa, samt Hellas, Portugal og Spania, i femårsperioden 1. mai 2009 til 30. april 2014. I samsvar med den avtalte fordelingsnøkkelen mellom EØS/EFTA-statene, basert på statenes BNP pr. capita, vil den norske andelen være om lag 939,1 mill. euro, tilsvarende om lag 7,5 mrd. kroner. Dette tilsvarer om lag 95 pst. av de samlede bidragene fra EØS/EFTA-statene. I tillegg innebærer avtalen at Norge forplikter seg til å bidra med ytterligere 800 mill. euro, eller om lag 6,4 mrd. kroner til de 12 nye medlemslandene i Sentral-Europa i det samme tidsrommet, i en egen norsk finansieringsordning. Samlet innebærer avtalen om EØS-finansieringsordningene for perioden 2009–2014 at Norge skal bidra med 1 739,1 mill. euro, tilsvarende om lag 13,9 mrd. kroner.

Det forventes at det i 2010 vil påløpe utgifter på til sammen 27,9 mill. kroner til administrasjon av EØS-finansieringsordningene for perioden 2009–2014. Av det samlede beløpet er 14,9 mill. kroner knyttet til EØS-finansieringsordningen og 13 mill. kroner til den norske finansieringsordningen. Administrasjon av ordningene omfatter tilrettelegging og etablering av regelverk, samt forhandling av rammeavtaler med mottakerlandene. Det kan også være aktuelt å foreta utbetalinger i form av støtte til teknisk assistanse i mottakerlandene.

Post 75 (Ny) EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres

Det foreslås bevilget 14,9 mill. kroner til administrasjon av EØS-finansieringsordningen 2009–2014 under kap.116 ny post 75. Det foreslås at posten påføres stikkordet «kan overføres».

Post 76 (Ny) Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres

Det foreslås bevilget 13 mill. kroner til administrasjon av Den norske finansieringsordningen 2009–2014 under kap.116 ny post 76. Det foreslås at posten påføres stikkordet «kan overføres».

5.3.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.