Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

4. Forslag fra mindretall

4.1 Mindretallsforslag – rammeområde 4

Forslag fra Fremskrittspartiet og Høyre:

Forslag 1

Stortinget ber regjeringen foreta en ekstern evaluering av alle norske freds- og forsoningsinitiativer de siste 30 årene.

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen legge frem en evaluering av Norges deltakelse i FNs menneskerettighetsråd, UNHRC.

Forslag 3

Stortinget ber regjeringen legge frem en samlet oversikt over prosjekter og prosjektpartnere som støttes gjennom EØS-midlene.

Forslag 4

Stortinget ber regjeringen etablere praksis med uavhengige evalueringer av all norsk bistand og norske bistandsprosjekter.

Forslag 5

Stortinget ber regjeringen utarbeide planer for utfasing av norsk bistand i mottakerland der hvor dette er aktuelt.

Forslag 6

Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at det opprettes en uavhengig database for rangering av bistands- og nødhjelpsorganisasjoner med hensyn til resultatoppnåelse og kostnadseffektivitet.

Forslag 7

Stortinget ber regjeringen utarbeide en «svarteliste» over de bistandsorganisasjoner som ikke tar korrupsjonsproblematikken på alvor og treffer egnede tiltak for å motvirke korrupsjon i bistandsengasjementet.

Forslag 8

Stortinget ber regjeringen inkludere utviklingen av et levedyktig næringsliv som en integrert del av alle utviklingspolitiske intervensjoner.

Forslag 9

Stortinget ber regjeringen etablere en ekspertgruppe for å bistå utviklingslandene i å forsere byråkrati og hindringer knyttet til handel.

Forslag 10

Stortinget ber regjeringen opprette en handelsfasiliteringsenhet for å stimulere til vekst i det private næringsliv i Afrika.

Forslag 11

Stortinget ber regjeringen igangsette et forprosjekt for økt matsikkerhet i u-land gjennom handel med mat og korn.

Forslag 12

Stortinget ber regjeringen legge frihandelsavtalen mellom EFTA/Norge og Colombia frem til ratifisering i Stortinget.

Forslag13

Stortinget ber regjeringen ta initiativ til en forvaltningsrevisjon av den norske bistanden til de palestinske selvstyremyndighetene.

Forslag 14

Stortinget ber regjeringen stanse all bistand til de palestinske selvstyremyndigheter som direkte eller indirekte støtter undervisning med et anti-israelsk eller antisemittisk budskap.

Forslag 15

Stortinget ber regjeringen om aktivt å motarbeide forskjellsbehandling av Israel i internasjonale fora og organisasjoner.

Forslag fra Fremskrittspartiet:

Forslag 16

Stortinget ber regjeringen avvikle ordningen med flerårig indikativt tilsagn til FNs underorganisasjoner.

Forslag 17

Stortinget ber regjeringen legge frem en rapport om fremdriften i reformarbeidet i FNs avdeling for fredsoperasjoner (DPKO).

Forslag 18

Stortinget ber regjeringen om å gjøre Norges bidrag til FN avhengig av fremdriften og resultatene av reformarbeidet i organisasjonen.

Forslag 19

Stortinget ber regjeringen legge prinsippet om null nominell vekst i FNs budsjetter til grunn ved de årlige/toårige budsjettbehandlingene i organisasjonen.

Forslag 20

Stortinget ber regjeringen bidra til at nye mandater og aktiviteter fortrinnsvis finansieres gjennom eliminering av utdaterte, irrelevante eller dupliserende mandater.

Forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti:

Forslag 21

Rammeområde 4

(Utenriks)

I

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter

1 820 686 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

12 222 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

156 492 000

70

Erstatning av skader på utenlandske ambassader

907 000

71

Diverse tilskudd

24 260 000

72

Hjelp til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn

154 000

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

1

Driftsutgifter

47 503 000

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

1

Driftsutgifter

8 981 000

115

Kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

27 363 000

70

Tilskudd til kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 1

69 331 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

1 249 041 000

117

EØS-finansieringsordningene

75

EØS-finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres

1 028 000 000

76

Den norske finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres

869 000 000

118

Nordområdetiltak m.v.

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

30 295 000

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres, kan nyttes under post 1

320 324 000

71

Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres

58 831 000

76

Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres

35 022 000

140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen

1

Driftsutgifter

1 172 700 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

21 500 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

1

Driftsutgifter

216 500 000

144

Fredskorpset

1

Driftsutgifter

44 200 000

150

Bistand til Afrika

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overføres

2 308 300 000

151

Bistand til Asia

72

Bistand til Afghanistan og Pakistan, kan overføres

649 500 000

78

Regionbevilgning for Asia, kan overføres

290 000 000

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres

540 000 000

153

Bistand til Latin-Amerika

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres

200 500 000

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

1

Driftsutgifter

33 500 000

70

Sivilt samfunn, kan overføres

1 523 000 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, kan overføres

91 000 000

72

Demokratistøtte/partier, kan overføres

8 000 000

73

Kultur, kan overføres

106 000 000

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres

182 500 000

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres

160 000 000

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling, kan overføres

204 000 000

75

NORFUND - tapsavsetting

282 500 000

162

Overgangsbistand (gap)

70

Overgangsbistand (gap), kan overføres

420 000 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Naturkatastrofer, kan overføres

500 000 000

71

Humanitær bistand, kan overføres

2 313 600 000

72

Menneskerettigheter, kan overføres

337 100 000

164

Fred, forsoning og demokrati

70

Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres

648 200 000

71

ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres

395 000 000

72

Utvikling og nedrustning, kan overføres

175 000 000

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres

340 000 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

1

Driftsutgifter

143 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

45 000 000

70

Forskning og høyere utdanning, kan overføres

333 000 000

71

Faglig samarbeid, kan overføres

350 000 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

1

Driftsutgifter

51 700 000

70

Ymse tilskudd, kan overføres

5 042 000

71

Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres

33 000 000

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres

168 400 000

73

Klima- og skogsatsingen, kan overføres

2 532 500 000

74

Fornybar energi, kan overføres

1 407 300 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter

1 270 658 000

168

Kvinner og likestilling

70

Kvinner og likestilling, kan overføres

307 000 000

169

Globale helse- og vaksineinitiativ

70

Vaksine og helse, kan overføres

1 690 000 000

71

Andre helse- og aidstiltak, kan overføres

295 000 000

72

Det globale fond for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM), kan overføres

450 000 000

170

FN-organisasjoner mv.

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

760 000 000

71

FNs befolkningsfond (UNFPA)

402 000 000

72

FNs barnefond (UNICEF)

1 070 000 000

73

Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres

170 000 000

74

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)

300 000 000

75

FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

150 000 000

76

Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres

905 500 000

77

FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres

185 000 000

78

Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres

311 000 000

79

Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres

75 000 000

81

Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres

155 000 000

82

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres

95 000 000

171

Multilaterale finansinstitusjoner

70

Verdensbanken, kan overføres

814 000 000

71

Regionale banker og fond, kan overføres

772 500 000

72

Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres

609 500 000

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak

70

Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres

292 000 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

145 738 000

Totale utgifter

35 214 850 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

3100

Utenriksdepartementet

1

Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene

14 899 000

2

Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene

102 433 000

5

Refusjon spesialutsendinger mv.

7 068 000

Totale inntekter

124 400 000

Forslag 22

Disse medlemmer vil endre tilsagnsfullmakten for 2013 i forhold til regjeringens forslag på rammeområde 4 (utenriks) kap. 166 post 73 med 400 mill. kroner, fra 632 mill. kroner til 1 032 mill. kroner.