Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kulturdepartementet

Innhald

Til Stortinget

Sammendrag

Innledning

I proposisjonen legger Kulturdepartementet fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2018.

Endringsforslag

Kap. 300 Kulturdepartementet

Post 1 Driftsutgifter

I forbindelse med overføring av personalressurs fra Kulturdepartementet til Norsk filminstitutt foreslås bevilgningen på posten redusert med 237 000 kroner mot tilsvarende økning på kap. 334 post 1, jf. omtale nedenfor.

Kap. 315 Frivillighetsformål

Post 82 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Bevilgningen på posten skal kompensere for kostnader som spillemiddelberettigede idrettslag og foreninger har til merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Høy investeringsaktivitet og få avslåtte søknader i 2018 har gitt et samlet godkjent søknadsbeløp på 304 mill. kroner. Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette økt med 19 mill. kroner. Det vil gi full kompensasjon for alle godkjente søkere i 2018.

Kap. 321 Kunstnerøkonomi

Post 75 Vederlagsordninger, kan overføres

Utgiftene på posten forventes å bli høyere enn budsjettert. Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette økt med 4,5 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon på kap. 325 post 01, jf. omtale nedenfor.

Kap. 322 Bygg og offentlige rom

Post 1 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten skal blant annet dekke evaluerings- og kvalitetsutviklingsarbeid og visse fellestiltak på Kulturdepartementets område. Departementet foreslår å nytte deler av denne avsetningen i forbindelse med flyttingen av samlingene av filmhistorisk utstyr, som ivaretas av Preus museum. Posten foreslås med bakgrunn i dette redusert med 0,8 mill. kroner mot tilsvarende økning på kap. 328 post 70, jf. omtale nedenfor.

Kap. 323 Musikk og scenekunst

Post 1 Driftsutgifter

På posten er det blant annet budsjettert med midler til å dekke utgifter til evaluerings- og kvalitetsutviklingsarbeid og visse fellestiltak på musikk- og scenekunstområdet. Departementet foreslår å nytte deler av avsetningen på posten for å legge til rette for brukermedvirkning ved forprosjektet for rehabiliteringen av Nationaltheatret. Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette redusert med 1,5 mill. kroner mot tilsvarende økning på post 70, jf. omtale nedenfor.

Post 70 Nasjonale institusjoner

Tilskuddet til Nationaltheatret foreslås økt med 1,5 mill. kroner for å legge til rette for teatrets arbeid med brukermedvirkning i prosjektet. Økningen foreslås dekket inn ved tilsvarende innsparing på post 1, jf. omtale over.

Post 78 Ymse faste tiltak

Overføringsfullmakt til 2019

Bevilgningen på posten skal dekke tilskudd til ymse faste tiltak på musikk- og scenekunstfeltet. På posten er det bevilget 25,9 mill. kroner til amatørteater og frivillige teaterformål, jf. Prop. 1 S (2017–2018) Kulturdepartementet, vedlegg 1.

Det statlige tilskuddet til Norsk teaterråd ble i 2015 avviklet etter avdekking av manglende økonomikontroll. Norsk kulturråd fikk oppgaven med å forvalte midlene til statlige tilskudd til amatørteater og frivillige teaterformål framover, herunder en nyopprettet aktivitetstilskuddsordning. Norsk kulturråd trenger tid til å etablere søknadsrutiner og utlysning av disse midlene. Det er derfor nødvendig at den gjenstående bevilgningen på posten, som utgjør 5,1 mill. kroner til fordeling til en aktivitetstilskuddsordning for amatørteaterfeltet, overføres til 2019.

Kulturdepartementet foreslår på denne bakgrunn at bevilgningen i 2018 tilføyes stikkordet «kan overføres», jf. forslag til vedtak II.

Kap. 325 Allmenne kulturformål

Post 1 Driftsutgifter

Utgifter til evaluerings- og kvalitetsutviklingsarbeid og andre fellestiltak på kulturområdet i Kulturdepartementets regi forventes å bli lavere enn budsjettert. Posten foreslås med bakgrunn i dette redusert med 4,5 mill. kroner for å dekke merutgifter på kap. 321 post 75, jf. omtale over.

Post 79 Til disposisjon, kan nyttes under post 1

Med bakgrunn i at Kulturdepartementet har forskuttert Kunnskapsdepartementets bidrag til tilskudd for vedlikehold av Det Norske Akademis ordbok, foreslås posten økt med 1 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon av kap. 287 Forskningsinstitutt og andre tiltak, post 21 Særskilte driftsutgifter under Kunnskapsdepartementet.

Post 85 (Ny) Gaveforsterkningsordningen

Rammen for tilskudd har hvert år fra ordningen ble innført, blitt brukt opp tidlig i året. I 2018 er ordningen tilført 93 mill. kroner av spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS til kulturformål. Disse midlene var fullt ut fordelt på søkere i juni 2018. Som følge av dette har det ikke vært midler igjen i ordningen til å imøtekomme søknader som er kommet inn etter tildelingen i juni. For å unngå et stort etterslep av søknader fra 2018 til utbetaling når ordningen etter planen skal tilføres nye midler fra spilleoverskuddet til kulturformål i 2019, foreslår departementet at det bevilges 50 mill. kroner på posten til ordningen i 2018.

Kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål

Post 1 Driftsutgifter

Virksomhetene på posten, særlig Nasjonalbiblioteket, forventer høyere utgifter i 2018 enn opprinnelig budsjettert, hovedsakelig som følge av økte inntekter. Departementet foreslår med bakgrunn i dette å øke bevilgningen på posten med 11 mill. kroner mot tilsvarende økning av inntektsbevilgningen på kap. 3326 post 1, jf. omtale nedenfor.

Kap. 328 Museum og visuell kunst

Post 70 Det nasjonale museumsnettverket

Samlingene av filmhistorisk utstyr må flyttes fra nåværende lokaler. Dette krever innkjøp av nye magasinreoler og dekning av flyttekostnader. Preus museum skal forestå katalogiseringen av materialet og må tilføres økte ressurser for å få gjenstandene plassert i egnet lagerlokale. Kulturdepartementet foreslår med bakgrunn i dette å øke driftstilskuddet til Preus museum på posten med 0,8 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon på kap. 322 post 1, jf. omtale over.

Kap. 329 Arkivformål

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Bevilgningen på posten dekker utgiftene til Arkivverkets oppdragsvirksomhet. Bevilgningen kan bare benyttes i samme omfang som det genereres inntekter ved oppdragsvirksomheten.

Med bakgrunn i at det forventes lavere inntekter enn budsjettert i 2018, foreslår departementet å redusere bevilgningen på posten med 4 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon av inntektsbevilgningen på kap. 3329 post 2, jf. omtale nedenfor.

Kap. 334 Film- og medieformål

Post 1 Driftsutgifter

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 0,7 mill. kroner. Økningen skal gå til internasjonal satsing på dataspill samt dekning av kostnader knyttet til overføring av personalressurs fra Kulturdepartementet til Norsk filminstitutt, jf. omtale under kap. 300 post 1 og kap. 334 post 75.

Post 75 Internasjonale film- og medieavtaler

Bevilgningen på posten skal dekke faste, årlige tilskudd til tiltak som er forankret i internasjonale film- og medieavtaler. Utgifter til disse tiltakene er blitt lavere enn tidligere forutsatt. Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette redusert med 0,5 mill. kroner mot tilsvarende økning på post 1, jf. omtale over.

Kap. 335 Mediestøtte

Post 70 Kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting

Bevilgningen på posten skal dekke kompensasjon til kommersiell kringkasting. Det ble 26. september 2018 inngått avtale med TV2. Avtalen trer ikke i kraft før 2019. Det vil derfor ikke bli utbetalt tilskudd på posten i 2018. Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette redusert med 135 mill. kroner.

Kap. 340 Den norske kirke

Post 70 Rammetilskudd til Den norske kirke

Bevilgningen på posten foreslås økt med 35 mill. kroner med bakgrunn i at Den norske kirke skal betale en solvenspremie på 41,8 mill. kroner til Statens pensjonskasse i 2018.

Risikoen knyttet til over- eller underdekning i ordningen bør i utgangspunktet bæres og håndteres av Den norske kirke. Når det likevel foreslås å øke bevilgningen med 35 mill. kroner, slik at Den norske kirke blir kompensert for den delen av solvenspremien som skyldes lav avkastning på de fiktive pensjonsmidlene, skyldes dette i hovedsak tidspunktet for opprettelsen av rettssubjektet og dets korte levetid. Mulighetene for å oppnå god avkastning på pensjonsmidlene var begrenset på tidspunktet for fristillingen, og den korte levetiden til rettssubjektet gjør at det heller ikke har vært gjennom perioder med overdekning i ordningen.

Økningen i tilskuddet på 35 mill. kroner inngår ikke i tilskuddsgrunnlaget for andre tros- og livssynssamfunn.

Kap. 342 Nidaros domkirke m.m.

Post 1 Driftsutgifter

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) forventer høyere utgifter i 2018 enn opprinnelig budsjettert som følge av økte inntekter. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på posten med 11 mill. kroner mot tilsvarende økning av inntektsbevilgningen på kap. 3342 post 1, jf. omtale nedenfor.

Kap. 3326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål

Post 1 Ymse inntekter

Som følge av at særlig Nasjonalbiblioteket forventer høyere inntekter enn budsjettert, foreslås bevilgningen på posten økt med 11 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 326 post 1, jf. omtale over.

Kap. 3329 Arkivformål

Post 2 Inntekter ved oppdrag

Oppdragsinntekter for Arkivverket ved drift av interimsorganisasjonen Norsk helsearkiv forventes å bli noe lavere enn budsjettert. Kulturdepartementet foreslår å redusere bevilgningen på posten med 4 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon av bevilgningen på kap. 329 post 21, jf. omtale over.

Kap. 3342 Nidaros domkirke m.m.

Post 1 Ymse inntekter

Blant annet som følge av økt salg og at det er innsamlet midler til nytt lysanlegg i kirken, får Nidaros domkirkes restaureringsarbeider høyere inntekter enn budsjettert. Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette økt med 11 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 342 post 1, jf. omtale over.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Odd Omland, Kristian Torve og Anette Trettebergstuen, fra Høyre, Marianne Haukland, lederen Kristin Ørmen Johnsen og Tage Pettersen, fra Fremskrittspartiet, Silje Hjemdal og Morten Wold, fra Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen, fra Sosialistisk Venstreparti, Freddy André Øvstegård, fra Venstre, Grunde Almeland, og fra Kristelig Folkeparti, Geir Jørgen Bekkevold, har ingen merknader og støtter regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for 2018.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har ellers ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

300

Kulturdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

237 000

fra kr 172 641 000 til kr 172 404 000

315

Frivillighetsformål

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, forhøyes med

19 003 000

fra kr 285 000 000 til kr 304 003 000

321

Kunstnerøkonomi

75

Vederlagsordninger, kan overføres, forhøyes med

4 477 000

fra kr 191 320 000 til kr 195 797 000

322

Bygg og offentlige rom

1

Driftsutgifter, nedsettes med

800 000

fra kr 18 632 000 til kr 17 832 000

323

Musikk og scenekunst

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 500 000

fra kr 93 333 000 til kr 91 833 000

70

Nasjonale institusjoner, forhøyes med

1 500 000

fra kr 1 462 365 000 til kr 1 463 865 000

325

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

4 477 000

fra kr 92 816 000 til kr 88 339 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1, forhøyes med

1 000 000

fra kr 7 850 000 til kr 8 850 000

85(NY)

Gaveforsterkningsordning, bevilges med

50 000 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter, forhøyes med

11 000 000

fra kr 613 058 000 til kr 624 058 000

328

Museum og visuell kunst

70

Det nasjonale museumsnettverket, forhøyes med

800 000

fra kr 1 514 860 000 til kr 1 515 660 000

329

Arkivformål

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 18 440 000 til kr 14 440 000

334

Film- og medieformål

1

Driftsutgifter, forhøyes med

737 000

fra kr 170 967 000 til kr 171 704 000

75

Internasjonale film- og medieavtaler, nedsettes med

500 000

fra kr 17 750 000 til kr 17 250 000

335

Mediestøtte

70

Kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting, nedsettes med

135 000 000

fra kr 135 000 000 til kr 0

340

Den norske kirke

70

Rammetilskudd til Den norske kirke, forhøyes med

35 000 000

fra kr 2 042 100 000 til kr 2 077 100 000

342

Kirkebygg og gravplasser

1

Driftsutgifter, forhøyes med

11 000 000

fra kr 67 474 000 til kr 78 474 000

Inntekter

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Ymse inntekter, forhøyes med

11 000 000

fra kr 10 428 000 til kr 21 428 000

3329

Arkivformål

2

Inntekter ved oppdrag, nedsettes med

4 000 000

fra kr 19 027 000 til kr 15 027 000

3342

Kirkebygg og gravplasser

1

Ymse inntekter, forhøyes med

11 000 000

fra kr 19 601 000 til kr 30 601 000

II
Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet kan tilføye stikkordet «kan overføres» til bevilgningen på kap. 323 Musikk og scenekunst, post 78 Ymse faste tiltak.

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 6. desember 2018

Kristin Ørmen Johnsen

leder og ordfører