Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om avvikling av pelsdyrnæringen

Dette dokument

Til Stortinget

Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen umiddelbart igangsette en avvikling av norsk pelsdyroppdrett med umiddelbar stans i nye etableringer og med omstillingsstøtte i en avviklingsperiode på to til fire år.»

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse for forslaget.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Ruth Grung, Cecilie Myrseth, Nils Kristen Sandtrøen og Terje Aasland, fra Høyre, Margunn Ebbesen, Linda C. Hofstad Helleland, Kårstein Eidem Løvaas og Tom-Christer Nilsen, fra Fremskrittspartiet, Morten Ørsal Johansen og Bengt Rune Strifeldt, fra Senterpartiet, Geir Adelsten Iversen og lederen Geir Pollestad, fra Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes, fra Venstre, André N. Skjelstad, og fra Kristelig Folkeparti, Steinar Reiten, viser til regjeringens forslag i Prop. 99 L (2018–2019) Lov om forbud mot hold av pelsdyr, og komiteens merknader i Innst. 348 L (2018–2019).

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:46 S (2017–2018) – Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om avvikling av pelsdyrnæringen – vedlegges protokollen.

Oslo, i næringskomiteen, den 6. juni 2019

Geir Pollestad

Morten Ørsal Johansen

leder

ordfører