Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden – ny § 50 a om særskilte bestemmelser om behandling av meddelelser fra regjeringen om forskrifter som avviker fra gjeldende lovgivning

Til Stortinget
Oslo, i Stortingets presidentskap, den 23. mars 2020

Tone Wilhelmsen Trøen

Eva Kristin Hansen

Morten Wold

Magne Rommetveit

Nils T. Bjørke

Ingjerd Schou