Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet.

Til Stortinget

Sammendrag

Under programområde 02 Utanriksforvaltning blir det gjort framlegg om å redusere løyvingane med 250,5 mill. kroner. Reduksjonen har m.a. samanheng med 73,5 mill. kroner i lågare utgifter til kontingentar for norsk medlemskap i internasjonale organisasjonar grunna endringar i ODA-andelen (kap. 116) og 160 mill. kroner i lågare utgifter under EØS-finansieringsordningane (kap. 117) i år. I tillegg er anslaget for inntekter under programområde 02 redusert med 120,4 mill. kroner m.a. fordi det er færre som søker om visum ved utanriksstasjonane som konsekvens av covid-19-pandemien.

Under programområde 3 Internasjonal bistand blir det gjort framlegg om å auke enkelte postar med til saman 1 317,2 mill. kroner og redusere andre postar med 717,2 mill. kroner. Budsjettforslaget aukar ramma med 600 mill. kroner til det internasjonale arbeidet for å slå ned pandemien og få i gang verdsøkonomien. Auken blir særleg foreslått til den globale koalisjonen ACT-A, jf. omtale under kap. 160 Helse, post 70 Helse. Nye overslag viser at ODA-godkjende flyktningutgifter i Noreg blir 95,9 mill. kroner lågare enn tidlegare budsjettert. Ledige midlar blir i denne proposisjonen i hovudsak foreslått omdisponerte til helsetiltak og sårbare grupper, for å arbeide mot dei sosio-økonomiske konsekvensane av pandemien.

For ei nærmare omtale av endringane på kapittel- og postnivå blir det vist til proposisjonen.

Det blir gjort framlegg om vedtak om tilsegnsfullmakt for tilskot til Den internasjonale fasiliteten for vaksinefinansiering (IFFIm) under romartal II. I samband med handtering av ESAs bot til Telenor for brot på EØS-konkurransereglane blir det gjort framlegg om vedtak om fullmakt til postering mot mellomverande med statskassen under romartal III.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jette F. Christensen, lederen Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen og Jonas Gahr Støre, fra Høyre, Hårek Elvenes, Trond Helleland, Ingjerd Schou og Michael Tetzschner, fra Fremskrittspartiet, Siv Jensen, Christian Tybring-Gjedde og Morten Wold, fra Senterpartiet, Emilie Enger Mehl og Liv Signe Navarsete, fra Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, fra Venstre, Trine Skei Grande, og fra Kristelig Folkeparti, Geir Sigbjørn Toskedal, viser til Prop. 46 S (2020–2021), omhandlende endringer i flere kapitler under programområde 2 i statsbudsjettet for 2020 under Utenriksdepartementet. Komiteen viser til departementets forklaringer om at reduksjon på 250,5 mill. kroner under programområde 2 utenriksforvaltning har sammenheng med 73,5 mill. kroner i lavere utgifter til kontingenter for norsk medlemskap i internasjonale organisasjoner grunnet endringer i ODA-andelen, og 160 mill. kroner i lavere utgifter under EØS-finansieringsordningene. Videre er anslaget for inntekter under programområde 2 redusert med 120,4 mill. kroner blant annet fordi færre søker om visum ved utenriksstasjonene som konsekvens av covid-19-pandemien.

Komiteen viser til at regjeringen foreslår en samlet økning i bevilgningene under programområde 3 for internasjonal bistand på 1 317,2 mill. kroner, samt en reduksjon på andre poster på til sammen 717,2 mill. kroner. Etter forslaget vil rammene til det internasjonale arbeidet for å slå ned pandemien og få i gang verdensøkonomien øke med 600 mill. kroner. Komiteen merker seg at denne økningen i stor grad vil gå til den globale koalisjonen ACT-A. Komiteen viser videre til at ODA-godkjente flyktningutgifter Norge blir 95,9 mill. kroner lavere enn tidligere budsjettet og at ledige midler i hovedsak foreslås omdisponert til helsetiltak og sårbare grupper.

Komiteen viser til forslag om tilsagnsfullmakt til Den internasjonale fasiliteten for vaksinefinansiering under romertall II. Komiteen er kjent med at den juridiske avtalen med International Finance Facility for Immunisation (IFFIm) ikke vil komme på plass i tide for utbetaling i 2020, og at utbetalingsperioden dermed justeres til 2021–2030 i romertall II. Komiteen viser til at det i forbindelse med håndtering av ESAs bot til Telenor for brudd på EØS-konkurransereglene fremmes forslag til fullmakt til postering mot statskassen under romertall III, og tar dette til etterretning.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2020 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter:

100

Utanriksdepartementet

1

Driftsutgifter, vert redusert med

22 950 000

frå kr 2 337 487 000 til kr 2 314 537 000

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

1

Driftsutgifter, vert redusert med

2 000 000

frå kr 10 140 000 til kr 8 140 000

116

Internasjonale organisasjonar

70

Pliktige bidrag, vert redusert med

73 500 000

frå kr 1 497 132 000 til kr 1 423 632 000

117

EØS-finansieringsordningane

77

EØS-finansieringsordninga 2014–2021, kan overførast, vert redusert med

30 000 000

frå kr 1 831 000 000 til kr 1 801 000 000

78

Den norske finansieringsordninga 2014–2021, kan overførast, vert redusert med

130 000 000

frå kr 1 526 000 000 til kr 1 396 000 000

118

Utanrikspolitiske satsingar

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 70, 71, 72 og 73, vert auka med

10 150 000

frå kr 93 942 000 til kr 104 092 000

72

Nedrusting, ikkje-spreiing og kjernefysisk tryggleik m.m., kan overførast, kan nyttast under post 21, vert redusert med

2 200 000

frå kr 13 928 000 til kr 11 728 000

140

Utanriksdepartementet

1

Driftsutgifter, vert redusert med

30 000 000

frå kr 1 639 123 000 til kr 1 609 123 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, vert redusert med

34 103 000

frå kr 156 020 000 til kr 121 917 000

144

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

70

Utvekslingsordningar, kan overførast, vert redusert med

25 000 000

frå kr 88 811 000 til kr 63 811 000

150

Humanitær bistand

70

Naudhjelp og humanitær bistand, kan overførast, vert auka med

3 294 000

frå kr 4 869 905 000 til kr 4 873 199 000

151

Fred, tryggleik og globalt samarbeid

74

Pliktige bidrag til FN-organisasjonar m.m., kan overførast, vert auka med

47 000 000

frå kr 304 690 000 til kr 351 690 000

159

Regionløyvingar

72

Afghanistan, kan overførast, vert redusert med

10 000 000

frå kr 550 000 000 til kr 540 000 000

75

Afrika, kan overførast, vert auka med

35 000 000

frå kr 1 120 584 000 til kr 1 155 584 000

160

Helse

70

Helse, kan overførast, vert auka med

1 141 788 000

frå kr 4 151 759 000 til kr 5 293 547 000

161

Utdanning, forsking og fagleg samarbeid

70

Utdanning, kan overførast,vert redusert med

100 000 000

frå kr 2 405 150 000 til kr 2 305 150 000

71

Forsking, kan overførast, vert redusert med

10 000 000

frå kr 181 846 000 til kr 171 846 000

72

Kunnskapsbanken og fagleg samarbeid, kan overførast¸ vert redusert med

112 390 000

frå kr 688 714 000 til kr 576 324 000

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

70

Næringsutvikling og handel, kan overførast, vert redusert med

22 730 000

frå kr 416 200 000 til kr 393 470 000

72

Fornybar energi, kan overførast, vert redusert med

130 000 000

frå kr 702 000 000 til kr 572 000 000

73

Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC), kan overførast, vert auka med

31 000 000

frå kr 130 000 000 til kr 161 000 000

163

Klima, miljø og hav

70

Miljø og klima, kan overførast, vert redusert med

22 500 000

frå kr 1 392 542 000 til kr 1 370 042 000

71

Berekraftige hav og tiltak mot marin forsøpling, kan overførast, vert redusert med

36 747 000

frå kr 382 967 000 til kr 346 220 000

164

Likestilling

70

Likestilling, kan overførast, vert auka med

30 100 000

frå kr 324 019 000 til kr 354 119 000

73

Sårbare grupper, kan overførast, vert auka med

29 000 000

frå kr 466 000 000 til kr 495 000 000

171

FNs utviklingsarbeid

72

Andre tilskot (FN), kan overførast, vert redusert med

22 500 000

frå kr 167 700 000 til kr 145 200 000

172

Multilaterale finansinstitusjonar og gjeldslette

70

Verdsbanken, kan overførast, vert redusert med

4 297 000

frå kr 1 188 000 000 til kr 1 183 703 000

71

Regionale bankar og fond, kan overførast, vert redusert med

30 000 000

frå kr 869 000 000 til kr 839 000 000

72

Strategisk samarbeid, kan overførast, vert redusert med

31 000 000

frå kr 247 000 000 til kr 216 000 000

179

Flyktningtiltak i Noreg

21

Spesielle driftsutgifter, vert redusert med

95 915 000

frå kr 575 352 000 til kr 479 437 000

Inntekter:

3100

Utanriksdepartementet

1

Diverse gebyr ved utanriksstasjonane, vert redusert med

15 418 000

frå kr 27 368 000 til kr 11 950 000

3100

Utanriksdepartementet

2

Gebyr for utlendingssakar ved utanriksstasjonane, vert redusert med

105 000 000

frå kr 199 348 000 til kr 94 348 000

II
Tilsegnsfullmakt

Stortinget gjer samtykke om at Utanriksdepartementet kan gje tilsegn om tilskot til International Finance Facility for Immunisitation (IFFIm) med inntil 1 000 mill. kroner i perioden 2021–2030 under kap. 160 Helse, post 70 Helse, og fråvike Stortinget sitt vedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskot før det er behov for å dekke dei aktuelle utgiftene og bruke tilskot som sikkerheit for lån.

III
Fullmakt til postering mot mellomverande med statskassen

Stortinget samtykker i at Utanriksdepartementet i 2020 kan postere a konto innbetaling frå ESA av Noregs andel av ESAs bot til Telenor på om lag 99,5 mill. euro mot mellomverande med statskassen. Når endeleg oppgjer er avklart, blir mellomverande gjort opp og inntektsført på kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 9. desember 2020

Anniken Huitfeldt

Ingjerd Schou

leder

ordfører