Odelstinget - Møte tirsdag den 12. januar 1999 kl. 13.10

Dato: 12.01.1999

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

 • 1.(43)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

  1. lov om endringer i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) og i enkelte andre lover (Besl. O. nr. 27 (1998-99))

  2. lov om endringer i lov av 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler m.v. og i lov av 28. mai 1959 nr. 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a. (Besl. O. nr. 28 (1998-99))

  3. lov om endring i lov av 5. februar 1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank (Besl. O. nr. 29 (1998-99))

  4. lov om endringer i lov av 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner (Besl. O. nr. 30 (1998-99))

  5. lov om oppheving av lov av 4. juni 1976 nr. 39 om pengelotteri (Besl. O. nr. 31 (1998-99))

  6. lov om endringer av kredittilsynsloven samt endringer i visse andre lover på Finansdepartementets område (stans av ulovlig virksomhet m.v.) (Besl. O. nr. 32 (1998-99))

  7. lov om revisjon og revisorer (revisorloven) (Besl. O. nr. 33 (1998-99))

  – og at lovvedtakene er sendt Kongen.

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(44)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Besl. O. nr. 15 (1998-99))

  2. lov om endringer i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) (Besl. O. nr. 16 (1998-99))

  3. lov om endringer i lov av 9. juni 1961 nr. 16 om tillegg til lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 18. august 1911 nr. 8 (Besl. O. nr. 17 (1998-99))

  4. lov om overgangsregel til lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) (Besl. O. nr. 19 (1998-99))

  5. lov om endringer i lov av19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Besl. O. nr. 18 (1998-99))

  6. lov om endring i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (Besl. O. nr. 20 (1998-99))

  7. lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) (Besl. O. nr. 21 (1998-99))

  8. lov om endringer i lov av 20. juli 1991 nr. 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven) (Besl. O. nr. 22 (1998-99))

  9. lov om endringer i lov av 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (Besl. O. nr. 23 (1998-99))

  10. lov om endring i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) (Besl. O. nr. 24 (1998-99))

  11. lov om endringar i lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr (Besl. O. nr. 14 (1998-99))

  12. lov om endringar i lov av 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring (privatskulelova) (Besl. O. nr. 25 (1998-99))

  13. lov om endringar i lov av 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. og endringar i einskilde andre lovar (Besl. O. nr. 9 (1998-99))

  14. lov om endringer i lov av 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. (Besl. O. nr. 10 (1998-99))

  15. lov om endringer i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) og i enkelte andre lover (Besl. O. nr. 27 (1998-99))

  16. lov om endringer i lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (Besl. O. nr. 12 (1998-99))

  17. lov om endringer i lov av 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler m.v. og i lov av 28. mai 1959 nr. 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a. (Besl. O. nr. 28 (1998-99))

  – er sanksjonert under 18. desember 1998

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 3.(45)

  Endringer i skattelovgivningen (Ot.prp. nr. 32 (1998-99))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(46)

  Lov om endring i lov av 10. juni 1977 nr. 73 om jernbaneansvar overfor reisende (jernbaneansvarslova) (Ot.prp. nr. 28 (1998-99))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 5.(47)

  Lov om endring i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. (Ot.prp. nr. 33 (1998-99)) Enst.: Sendes samferdselskomiteen.

 • 6.(48)

  Lov om apotek (apotekloven) Ny apoteklov som ledd i en samlet gjennomgang av legemiddelpolitikken (Ot.prp. nr. 29 (1998-99))

 • 7.(49)

  Lov om endringer i lov av 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser (Ot.prp. nr. 30 (1998-99))

 • 8.(50)

  Lov om erstatning ved pasientskader (pasientskadeloven) (Ot.prp. nr. 31 (1998-99))

  Enst.: Nr. 6, 7 og 8 sendes sosialkomiteen